GUIDE TIL REGISTRERING AF REELLE EJERE

Fristen for registreringen af virksomheders reelle ejere udløber den 1. december 2017. Manglende registrering inden for fristen kan medføre bøde. Vi har lavet en guide, som hjælper dig sikkert og nemt igennem processen.

 

Hvem skal registreres?

Frem til nu har virksomheder i Erhvervsstyrelsens system skulle registrere de formelle ejere dvs. de direkte ejere, uanset om det er selskaber eller enkeltpersoner. I forlængelse heraf skal man nu registrere virksomhedens reelle ejere. Kort fortalt er reelle ejere fysiske enkelt personer, som direkte eller indirekte besidder mere end 25% af stemmerettighederne eller ejerandelene i virksomheden.

 

Før du starter registreringen

Du skal som minimum vide følgende om virksomhedens reelle ejere:

  • Fulde navn, adresse og fødselsdato
  • Nationalitet
  • Bopæl og bopælsland
  • Ejerandel og stemmerettigheder i procent
  • CPR-nummer eller tilsvarende dokumentation

 

De 8 trin, som får dig sikkert og nemt igennem registreringen

1. Registreringen sker på https://indberet.virk.dk/

2. På startsiden vælges Registrer ejerforhold

3. Klik på Start

      

4. Log in med Nem ID

5. Indtast virksomhedens CVR-nummer og klik på Søg

6. Ud for søgeresultatet vælges Ændre og Rediger virksomhed

7. Vælg Ejerforhold i menuen til højre

8. Klik Rediger. Du kan nu tilføje, redigere og fjerne reelle ejere.

 

Vi håber guiden hjalp dig sikkert og nemt igennem registeringen af reelle ejere. Derudover vil vi gøre opmærksom på, at virksomheder er forpligtet til løbende at opdatere oplysningerne samt opbevare dokumentationen om reelle ejere i 5 år.

Har du spørgsmål til ovenstående, hvordan man finder ud af, hvem virksomhedens reelle ejere er eller til de yderligere ændringer i forbindelse med registreringen af ejere i Ejeregistret, kan du kontakte din faste advokat hos INTERLEX Advokater. Alternativt kan du kontakte advokat Lars Sundtoft Madsen på lsm@interlex.dk eller advokatfuldmægtig Christian Homaa på cho@interlex.dk

 

NY LOV OM ÆGTEFÆLLERS ØKONOMISKE FORHOLD ER VEDTAGET

Den ny lov om ægtefællers økonomiske forhold træder i kraft den 1. januar 2018. Her sker der en række ændringer i reguleringen af ægtefællers økonomiske forhold, bl.a. deling af ægtefællers formue, som er vigtige at være opmærksom på. Ændringerne omhandler eksempelvis følgende punkter. 

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller – som ligger ud over almindelige fødselsdags og lejlighedsgaver – kræver i dag en ægtepagt for at være gyldige. Denne bestemmelse ophæves, således at gaver mellem ægtefæller fra 1. januar 2018 ikke længere kræver ægtepagt. Ophævelsen indebærer bl.a. at gaver kan omstødes i tilfælde af konkurs, også selvom der er gået mere end 2 år fra gaverne blev givet. Omstødelse af gaverne kan i tilfælde af konkurs ske, hvis gaven stod i åbenbart misforhold til gavegiverens økonomiske forhold og gavegiveren utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser. Dvs. at der sker en væsentlig stramning af muligheden for at give gaver, der ikke kan omstødes.

Særeje

I den nye lov etableres der en ny form for særeje, hvorved man kan lave særeje over en bestemt sum en såkaldt sumsæreje. Dermed kan man f.eks. gøre kr. 500.000 til særeje eller gøre en sum af et bestemt aktiv til særeje. Det kan ligeledes aftales at summen skal inflationssikres eller forhøjes med et årligt beløb eller en årlig procentsats.

Gæld

Der indføres mulighed for, at ægtefællerne kan aftale, at visse gældsposter skal fradrages før deling i forbindelse med en bodeling. Det gælder dog ikke gæld, som ikke er stiftet på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Lovvalg

Herudover indebærer den nye lov en specificering af reglerne om lovvalg. Det nye udgangspunkt bliver at parternes økonomiske forhold skal reguleres efter loven i den stat, hvor begge ægtefæller boede ved ægteskabets indgåelse eller hvor de begge først boede samtidig efter indgåelse af ægteskabet. Hvis begge parter har boet i Danmark i de seneste 5 år vil dansk ret dog finde anvendelse. Endelig kan parterne ved ægtepagt aftale, at loven i et land hvor en af parterne er statsborger skal finde anvendelse.

Har du spørgsmål til ovenstående, eller til de yderlige ændringer i ægtefællers økonomiske forhold, kan du kontakte Advokat (H) Susanne Buskov Møller, sbm@interlex.dk.

Kreditorer kan ifølge ny højesteretsdom få udbetalt et provenu forlods konkursboet, såfremt denne indestår for omkostningerne i omstødelsessager, hvor retssagen vindes.

I et stort antal konkursboer er realiteten desværre ofte, at der ikke er penge i konkursboet til at anlægge retssager i tilfælde, hvor der er foretaget omstødelige dispositioner op til konkuren. Dette medfører, at konkursboet – og dermed kreditorerne – går glip af store summer, som kunne være indgået i konkursmassen til lige fordeling mellem kreditorerne.

Kreditorer, der føler sig snydt ved en konkurs, hvor der ikke er penge til at forfølge mulige omstødelige dispositioner, kan ifølge ny højesteretsdom indestå for omkostningerne med vilkår om 50 % af provenuet, såfremt sagen vindes. Dette medfører, at kreditorerne kan få et beløb forlods konkursboets øvrige kreditorer, såfremt dette aftales med kurator. Denne model strider ellers imod det konkursretlige ligedelingsprincip, hvorefter kreditorerne ved en konkurs skal behandles ligeligt.

Højesterets dom

I Højesterets dom af 23. marts 2017 var der tale om et konkursbo, der ønskede at gennemføre en omstødelsessag mod selskabets bank vedrørende en række betalinger. Imidlertid var der ikke penge i konkursboet til at føre sagen uden sikkerhedsstillelse for omkostningerne ved retssagen fra en kreditor.

Kurator orienterede derfor alle kreditorerne om situationen og om, at én kreditor havde tilbudt at stille sikkerhed for sagens omkostninger mod at modtage 50 % af provenuet, såfremt konkursboet vandt sagen. Kreditorerne protesterede ikke imod dette tilbud og kurator modtog ikke bedre tilbud fra andre kreditorer.

Da konkursboet vandt sagen, modtog den kreditor, der havde stillet sikkerhed, derfor 50% af provenuet, trods modpartens protest imod aftalen. I sagen blev banken dømt til at betale kr. 3.900.000 tilbage til boet samt kr. 661.762 i sagsomkostninger.

INTERLEX Advokaters bemærkninger

Højesterets dom viser, at der til trods for udgangspunktet om ligedeling af kreditorerne i tilfælde af konkurs, alligevel kan ske forlods betaling til en kreditor, såfremt denne har indestået for omkostningerne i forbindelse med en retssag ført af konkursboet.

Der er derfor nu opstået et større incitament for kreditorer til at indestå for omkostningerne i forbindelse med retssager i bo-regi, da man som kreditor kan opnå et beløb forlods de øvrige

kreditorer. Ifølge dommen kan der – i hvert fald – kræves 50% af provenuet, inden beløbet indgår i konkursboet, såfremt der ikke protesteres af de øvrige kreditorer.

Som kreditor i et konkursbo er det derfor værd at være opmærksom på, hvorvidt der i det konkursramte selskab er foretaget betalinger, givet gaver eller andre handlinger, som kan omstødes med et provenu til konkursboet til følge. I dette tilfælde kan du nemlig som kreditor vælge at indestå for omkostningerne til at føre en retssag – og dermed også stille krav om, at du skal have en del af kagen forlods de øvrige kreditorer, såfremt sagen vindes.

Står du som kreditor i en lignende situation eller i øvrigt har konkursretlige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Anne Mette Balle
Advokatfuldmægtig
Mobil: +45 20 54 21 26
Direkte: +45 87 34 34 25
Mail: ab@interlex.dk

Torben Korsager
Advokat (H)
Mobil:    +45 20 64 01 54
Direkte: +45 87 34 34 56
Mail:      tk@interlex.dk

En ny og spændende hverdag i Pakhusene er begyndt

Efter godt to uger i vores nye lokaler i Pakhusene er kaffemaskinen installeret, flyttekasserne pakket ud, de sidste billeder hængt op, nu glæder vi os bare til at byde dig velkommen. Få her et glimt af vores nye hverdag sammen med de øvrige virksomheder i Pakhusene.

Vi har gentænkt måden at drive advokatvirksomhed på, og det har derfor været naturligt at rykke ind i det nye og moderne kontormiljø i Pakhusene.

Vi har lavet ny strategi og moderniseret strukturen, der går fra et traditionelt til et mere proaktivt advokathus. De nye lokaler i Pakhusene på Aarhus Ø er et godt billede på den forandring, INTERLEX Advokater har gennemgået.

Vi glæder os til at lære en masse nye mennesker at kende, til indgå i fælles arrangementer og faciliteter sammen med de andre ambitiøse virksomheder der er at finde i Pakhusene.

Som nedenstående kort viser, så skal du næsten helt ud til enden af Aarhus Ø. For at komme over til vores kontor, skal du til sidst krydse en lille bro over kanalen. Her vil der være gratis parkering for vores gæster både uden for bygningen, samt i Pakhusenes p-kælder. Alle vores pladser er markeret ”Interlex Advokater”. For at undgå p-bøder er det vigtigt, at du ved ankomst i receptionen oplyser registreringsnummer på din bil.

 

 

Advokat Torben Korsager nu Certificeret Insolvensadvokat

Advokat Torben Korsager er af foreningen af Danske Insolvensadvokater optaget som Certificeret Insolvensadvokat.

Certificeringen bekræfter, at Torben besidder en særlig ekspertise indenfor insolvensrettens område. Ekspertisen er opnået gennem indgående og bredt funderet kendskab til rekonstruktion og konkurs samt gennem faglig uddannelse indenfor insolvensretten.

Certificeringen medfører pligt til at behandle sager effektivt og på et højt fagligt niveau og at opretholde et højt niveau af efteruddannelse på det insolvensretlige område.

Se nærmere om Certificerede Insolvensadvokater på www.cdia.dk.

Interlex’ Team Insolvens rådgiver virksomheder i krise. Og pengeinstitutter om kunder i krise.

Landbrug og generationsskifte – advokatbistand til landmænd

Står du foran et generationsskifte, salg eller køb af en landbrugsejendom, er der mange forhold, der kræver grundige overvejelser.

Gennemsnitsalderen for en dansk landmand er 62 år, og derfor står dansk landbrug foran et generationsskifte af format.

Alt på en landbrugsejendom er i dag planlagt ned i mindste detalje, herunder gød- ningsplaner, markplaner, efterafgrøder m.v., men det ses ofte, at der ikke er udarbejdet en plan for afståelse af landbrugsdriften i god tid.

I de seneste år er der indført lempeligere regler for generationsskifte af landbrugs- ejendomme, og derved er der åbnet for nye muligheder for at få de unge håbefulde landmænd i gang samtidig med, at de ældre kan nyde deres otium i økonomisk sikkerhed.

I mange tilfælde vil et generationsskifte udløse store skatter. Derfor er de skattemæs- sige overvejelser af stor betydning – skal der ske skattefri virksomhedsomdannelse, eller skal der ske succession i overdragerens skattemæssige stilling, såfremt køberen opfylder betingelserne herfor?

De kontraktretlige og juridiske forhold på bedriften skal også være på plads inden en overdragelse. Er der mundtlige aftaler med en bortforpagter, en jæger, en lejer eller andre, er det vigtigt, at få disse skrevet ned, så bedriften fremstår overskuelig og veldreven og ikke byder på uventede overraskelser.

Testamente og ægtepagt skal også tænkes ind i den valgte generationsskiftemodel. Såfremt der skal ske et glidende generationsskifte – altså et generationsskifte, der sker i flere etaper – er det vigtigt at få oprettet et testamente, der sikrer generationsskiftets gennemførelse, såfremt over-drageren går bort under processen.

Såfremt der ydes en gave til erhververen i forbindelse med generationsskiftet, kan overdrageren have interesse i, at der oprettes et testamente, hvori eventuelle øvrige børn tilgodeses ved overdragerens død.

Såfremt landbrugsejendommen skal være særeje for erhververen, skal der oprettes en ægtepagt.

INTERLEX Advokater har stor specialviden og erfaring i landbrugsretlige forhold, hvorfor vi i dag rådgiver landbruget og landbrugskonsulenter i hele landet.

Vi har en solid viden og erfaring indenfor generationsskifte, køb og salg af landbrugsejendomme, selskabskonstruktioner, kontraktret, landboret, ekspropria- tion og miljøretlige forhold.

Landbrugsmæssige retsforhold er et særligt kompetenceområde for INTERLEX Advokater, der gennem årene har ført mange markante og principelle retssager for landbrugsproducenter.

Vi er medlem af Danske Landbrugsadvokater.

Uffe Baller
ub@interlex.dk

Gert Lund
gl@interlex.dk

Birgitte Nygaard Christensen
bnc@interlex.dk

Caroline Louise Ganzhorn
clg@interlex.dk

Vi flytter i Pakhusene på Aarhus Ø!

Efter at have drevet advokatvirksomhed fra Strandvejen i årtier, er vi fra mandag den 27. februar at finde i Pakhusene på Mariane Thomsens Gade 1C, 8. 8000 Aarhus C (ved siden af Lighthouse og Isbjerget på Aarhus Ø). Vi får til huse på 7. og 8. etage.

Ved ankomst er der adgang til elevator i både p-kælder samt i hallen i stueetagen. Da der stadig er håndværkere i gang på nogle af de andre etager, så skal vi gøre opmærksom på, at man ikke kan benytte den midterste elevator, der er forbeholdt transport af byggematerialer. Du skal tage elevatoren til 8. etage og når du stiger ud kommer du lige til vores reception, hvor vi glæder os til at tage imod dig.

Som nedenstående kort viser, så skal du næsten helt ud til enden af Aarhus Ø. For at komme over til vores kontor, skal du til sidst krydse en lille bro over kanalen. Her vil der være gratis parke- ring for vores gæster både uden for bygningen, samt i Pakhusenes p-kælder. Alle vores pladser er markeret ”Interlex Advokater”. For at undgå p-bøder er det vigtigt, at du ved ankomst i receptionen oplyser registreringsnummer på din bil.