RENE LINIER FRA STARTEN

Forretningsbetingelser

INTERLEX Advokaters forretningsbetingelser gælder for alle de opgaver, vi påtager os, medmindre andet er aftalt med klienten.

Interessekonflikter

Inden vi endeligt påtager os en opgave, afklarer vi, at der ikke foreligger interesse- eller loyalitetskonflikter, der vil forhindre os i at repræsentere klienten. Opstår der under sagens behandling inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os opgaven, anbefaler vi en anden advokat og medvirker til opgavens overgivelse.

Identitetsoplysninger

Vi er, som alle andre danske advokatfirmaer, omfattet af reglerne i hvidvaskloven.

Loven pålægger os blandt andet at indsamle og opbevare identitetsoplysninger om alle vore klienter. Klienter skal derfor, forinden vi kan påbegynde opgaven, oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr., samt i fornødent omfang fremvise dokumentation herfor. For selskabers og fondes vedkommende er vi endvidere forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger og dokumentation for selskabets/fondens reelle ejerforhold.

Opgavens udførelse

Vores arbejde omfatter alene juridisk rådgivning. Omfanget og karakteren af vores arbejde i forhold til den enkelte opgave aftales løbende med klienten.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med retsplejelovens regler om advokater, de advokatetiske regler samt øvrige relevante forskrifter.

Advokater beskikkes af Civilstyrelsen i Danmark. Reglerne om advokatbeskikkelse findes i retsplejelovens kapitel 12. Advokater er medlem af Advokatsamfundet. Læs mere på www.advokatsamfundet.dk.

Honorar og fakturering

Vores honorar fastsættes på baggrund af omfanget af det udførte arbejde og den værdi, som klienten er tilført. Ved fastsættelsen af honoraret tages udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug, anvendt specialistviden, opgavens kompleksitet, den interesse opgaven repræsenterer for klienten, det ansvar, der er forbundet med opgaven, og det opnåede resultat. Udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand betales af klienten ud over honoraret.

Forud for opgavens start afgiver vi om ønsket meget gerne et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige et eventuelt angivet overslag.

Overfor forbrugere afgiver vi altid oplysning om honorarets forventede størrelse eller oplysning om, hvorledes honoraret vil blive beregnet, forinden vi påbegynder opgaven.

Vi fakturerer almindeligvis i forbindelse med sagens afslutning. Ved længerevarende sager og i faste klientforhold fakturerer vi efter en aftalt plan. Vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger.

Betalingsbetingelser netto kontant 8 dage fra fakturadato, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Arkivering

Vi opbevarer uden beregning identitetsoplysninger og sagsakter i minimum 5 år fra opgavens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

INTERLEX Advokater er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Vi er er ansvarsforsikret i TRYG Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af INTERLEX Advokater – uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vores klientmæssige ansvar er dog begrænset til maksimalt DKK 123.850.000,00 pr. opgave. En klient kan imidlertid højst modtage DKK 100 mio. for krav rejst i eller forhøjet indenfor det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår.

Hvor advokatfirmaet yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave, anses denne bistand som ydet i samme opgave, således at advokatfirmaets erstatningsansvar overfor samtlige klienter i anledning af samtlige mulige erstatningskrav i forbindelse med opgaven er begrænset til et beløb på maksimalt DKK 123.850.000,00 i alt. Tilsvarende anses klienterne i relation til ansvarsbegrænsningen anført ovenfor på DKK 100 mill. for at være én klient.

Vores ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andet indirekte tab.

Vi er ikke ansvarlige for rådgivning ydet af vores klienters øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med vores bistand, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Klientmidler

Med virkning fra den 1. juni 2015 bortfaldt den hidtidige statsgaranti for klientkontomidler indestående på advokatfirmaers klientkonti. Advokatfirmaer hæfter ikke for tab, der skyldes, at et pengeinstitut måtte blive nødlidende.

Med mindre klientmidler efter ønske fra klienten, indestår på en separat klientkonto, indgår alle indbetalte klientmidler på samlekonti med andre klientmidler, der indestår hos INTERLEX Advokater. En klients indestående i et nødlidende pengeinstitut, opgøres som den forholdsmæssige andel af vore samlede klientmidler med tillæg af klientens eventuelle øvrige indestående i det nødlidende pengeinstitut, og dækkes samlet under statsgarantien for indskud, med maksimalt EUR 100.000 (ca. DKK 750.000).

For private bolighandler er ovenstående beløb på EUR 100.000 udvidet til at omfatte beløb på op til EUR 10 mio., forudsat at der er tale om en sædvanlig disposition vedrørende en bolighandel i form af eksempelvis deponering, garantistillelse eller lignende.

Hvis klienten således har behov for, at INTERLEX Advokater tager særlige forholdsregler i forhold til placering af eventuelle klientmidler, skal INTERLEX Advokater have besked herom straks ved klientforholdets etablering, eller når behovet måtte opstå i et løbende klientforhold.

Klager

Vore klienter kan i tilfælde af utilfredshed med den ydede rådgivning eller vor behandling af sagen i øvrigt altid kontakte enten den ansvarlige partner eller et medlem af vort forretningsudvalg.

Vi er underlagt de advokatetiske regler, som udstedes af Advokatrådet. Klager over vor rådgivning og det beregnede salær kan derfor ligeledes indbringes for Advokatrådet / Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. nr. 33 96 97 98. Advokatnævnet har kompetence til behandling af adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar. De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk, hvortil klage tillige kan indgives.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister mellem en klient og INTERLEX Advokater skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole.

Aarhus, juni 2019


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk