REVISION AF REGLERNE OM KONKURSKARANTÆNE 

juli 2, 2024
Den 23. maj 2024 vedtog Folketinget et lovforslag om revision af reglerne om konkurskarantæne, som bl.a. skal gøre det muligt på sigt at give private adgang til oplysninger i konkurskarantæneregisteret.  Loven træder i kraft den 1. juli 2024 og finder anvendelse på konkursboer, hvor der afsiges dekret efter lovens ikrafttræden Kort om konkurskarantæne  Reglerne om […]

Hvordan sikrer du dig bedst mod entreprenørens konkurs?   

februar 27, 2024
Byggebranchen har de seneste år været præget af et højt antal konkurser, herunder også blandt nogle af branchens største spillere. Mange bygherrer har derfor på den hårde måde måtte sande, hvorfor det er uhyre vigtigt at sikre sig bedst muligt mod sin entreprenørs konkurs.  Hvad kan du gøre som bygherre? Nedenfor følger en række forhold, […]

Krav til arbejdsgiveres registrering af medarbejderes arbejdstid – og en pragmatisk compliance-løsning

november 15, 2023
Krav om arbejdsgiveres registrering af deres medarbejderes arbejdstid bliver en realitet per 1. juli 2024, hvis Folketinget vedtager det nyligt fremsatte lovforslag om ændring af arbejdstidsloven.  Pligt til Registrering Lovforslaget indebærer øvrige ændringer af arbejdstidsloven, men den ændring, der rammer arbejdsgiverne bredt, er den ny pligt for arbejdsgivere til at indføre et system, der muliggør […]

HVILKEN BETYDNING, OM NOGEN, HAR DE FORELØBIGE EJENDOMSVURDERINGER FOR OVERDRAGELSE MELLEM FAMILIEMEDLEMMER?

september 16, 2023
Generelt om de foreløbige vurderinger: Som det er mange bekendt, har Vurderingsstyrelsen i denne uge udsendt en række foreløbige ejendomsvurderinger til boligejere i Danmark. De foreløbige vurderinger skal danne grundlag for den grundskyld og ejendomsværdiskat, der skal betales i 2024 og 2025. De foreløbige vurderinger er udarbejdet for at imødekomme de nye boligskatteregler, som træder i kraft […]

Kreditorrettigheder inden og under konkurs: Hvordan sikrer du din betaling?

juni 1, 2023
Når en virksomhed er i konkurs, kan det have alvorlige konsekvenser for dens kreditorer. De står over for risikoen for at miste de penge, de er berettiget til at modtage. Det er derfor vigtigt at forstå de rettigheder, som kreditor har både før og under konkursen.  Kreditors rettigheder før konkursen: Hvis en debitor ikke opfylder […]

INTERLEX styrker sin position med udnævnelse af 4 nye associerede partnere

april 26, 2023
INTERLEX Advokater har en klar ambition om vækst og udvikling. Som et led i denne ambition opruster firmaet nu med fire nye associerede partnere.  Rustet til fremtiden Det er en følge af INTERLEX Advokaters ambitioner, at firmaet nu udnævner 4 dygtige advokater som associerede partnere. Advokat og Partner Thomas Heintzelmann udtaler: ”Uagtet at vi allerede […]

50 års reception – Jesper Hedegaard den 4. maj 2023

april 21, 2023
Advokat og Partner Jesper Hedegaard runder et skarpt hjørne, og det vil glæde os at se klienter, venner og forretningsforbindelser til reception den 4. maj 2023 kl. 14.00- 17.00 på Restaurant Et. Se mere i vedlagte invitation.

INTERLEX Advokater henter stærk, international profil til partnerkredsen

april 19, 2023
Med advokat Anne Diness om bordet opruster INTERLEX Advokater kapitalpartnerkredsen med en fagligt stærk, international kompetence. Oprustningen er en del af en strategisk prioritering og skal styrke det aarhusianske advokatfirmas udvikling såvel eksternt som internt.  Det er en naturlig del af INTERLEX Advokaters udvikling og vækstambitioner, at firmaet nu henter Anne Diness ind som ny […]

Hvad sker der med mine medarbejdere, hvis min virksomhed går konkurs? 

marts 8, 2023
Det er et spørgsmål, arbejdsgiver ofte stiller, hvis denne står over for en konkurs. Der er dog god grund til optimisme, da medarbejdere oftest er sikret deres løn, feriepenge m.v. ved en arbejdsgivers konkurs.  Hvordan forløber processen?  Når en virksomhed er blevet erklæret konkurs, er det kurators opgave at sørge for håndtering af virksomheden. Kurator […]

Hilsen fra Gældsstyrelsen

februar 1, 2023
Flere virksomheder får i disse måneder en ubehagelig hilsen fra Gældsstyrelsen i form af varsel om konkurs. Det drejer sig om virksomheder, der ikke har kunnet betale deres gæld til SKAT vedrørende skat, A-skat, moms, corona-lån mv. Det er Gældsstyrelsens opgave at inddrive denne gæld, og styrelsen bruger forskellige redskaber hertil. Gældsstyrelsens redskaber til inddrivelse […]

OMSTØDELSE AF BETALINGER 

januar 25, 2023
Det er ikke risikofrit at modtage betaling fra en nødlidende kunde, debitor eller anden samarbejdspartner, hvis vedkommende kort tid efter betalingen går konkurs. Konkursloven indeholder en række omstødelsesregler, som giver konkursboet mulighed for at omstøde betaling af gæld under nærmere omstændigheder. Konkurslovens omstødelsesregler Så snart en erhvervsdrivende har et faktureret tilgodehavende hos en kunde, debitor […]

Vi søger en regnskabsansvarlig!

december 21, 2022
Drømmer du om at arbejde med regnskab i en ambitiøs advokatvirksomhed med en uformel omgangstone og sociale arrangementer? Så læs mere om jobbet hos @INTERLEX Advokater her! Følg linket til stillingopslaget som regnskabansvarlig

Mit selskab er sendt til tvangsopløsning, hvad gør jeg?

december 1, 2022
Efter selskabslovens § 225 kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at opløse et kapitalselskab, såfremt selskabet ikke længere er lovligt. Et selskab er eksempelvis ikke længere lovligt, hvis Erhvervsstyrelsen ikke har modtaget kapitalselskabets godkendte årsrapport, eller hvis kapitalselskabet ikke har en lovlig ledelse. Selskabslovens § 225, stk. 1, nr. 1 – 11 oplister herudover alle de […]

EN LYSERE FREMTID FOR KONKURSRAMTE LANDMÆND 

oktober 26, 2022
En lovændring i konkursloven om indestående på andelshaverkonti kan gøre fremtiden mere overskuelig for bl.a. konkursramte landmænd.  Lovændringen, der trådte i kraft den 17. juli 2022, betyder, at konkursramte landmænd (og andre) med indestående på andelshaverkonti kan opsige deres medlemskab i et andelsselskab/-forening og kræve sit indestående på andelshaverkontoen udbetalt senest 3 måneder fra opsigelsen.  Retten til […]

Konkurslovens omstødelsesregler

oktober 4, 2022
Når en virksomhed går konkurs, er det et bærende princip, at virksomhedens aktiver gøres i penge og fordeles ligeligt mellem virksomhedens kreditorer. Hvis der ikke er penge nok i boet til indfrielse af alle kreditorer, får kreditorerne som udgangspunkt samme andel (dividende) af boets aktiver. Konkursloven har en række regler, der udstrækker dette princip om […]

TILBUDSPLIGT VED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

september 23, 2022
Ved salg af boligudlejningsejendomme med mere end 6 beboelseslejemål eller ved salg af blandede ejendomme med mere end 13 beboelseslejligheder, er udlejer forpligtet til at tilbyde lejerne at overtage ejendommen på andelsbasis, inden salget gennemføres. Med den seneste ændring i lejeloven er det kommet nogle præciseringer og ændringer. Det er blandt andet præciseret, at reglerne […]

Ny typeformular for boliglejekontrakter

september 15, 2022
Folketinget har vedtaget en ny lejelov, som trådte i kraft den 1. juli 2022. Den nye lejelov er en sammenskrivning af den tidligere lejelov og lov om midlertidige boligforhold (boligreguleringsloven). Ved udlejning af beboelseslejemål skal man være opmærksom på, at der som følge af den nye lejelov er kommet en ny typeformular for boliglejekontrakter – […]

Lejeregulering i erhvervsforhold – kan lejen reguleres med tilbagevirkende kraft?

september 6, 2022
I mange erhvervslejekontrakter er det aftalt, at huslejen kan reguleres årligt i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks Nettoprisindeks. Sådanne aftalte reguleringer er ofte kombineret med minimums-og/eller maksimumsbegrænsninger. Indtil de forestående voldsomme stigninger i nettoprisindekset er det vores erfaring, at huslejereguleringer i en række erhvervslejeforhold ikke altid er opkrævet, f.eks. fordi udlejer ganske enkelt ikke […]

NYE REGLER OM FOREBYGGENDE REKONSTRUKTION

september 2, 2022
Den 17. juli 2022 er de nye regler i konkursloven om forebyggende rekonstruktion trådt i kraft.  Reglerne implementerer EU’s insolvens- og rekonstruktionsdirektiv og giver mulighed for at indlede en forebyggende rekonstruktion blot der foreligger sandsynlighed for insolvens. Reglerne giver mulighed for mere enkel, fleksibel og stille rekonstruktionsproces gennem skifteretten. Målet er, at få erhvervsdrivende til […]

Er du også blevet udtaget til kontrol af ejerforhold?

juli 5, 2022
Der er fra Landbrugsstyrelsens side kommet fokus på landbrug med flere CVR-numre. Med baggrund i kritik fra Rigsrevisionen er Landbrugsstyrelsen gået i gang med at kontrollere bagvedliggende ejerforhold på alle tilskudsordninger. Det har resulteret i, at adskillige landmænd ikke har fået udbetalt deres EU-støtte for 2021 og kan yderligere få den konsekvens, at tidligere udbetalte tilskud og støtte […]

NYE REGLER OM GÆLDSSANERING PR. 17. JULI 2022

juni 30, 2022
Den 17. juli 2022 træder nye regler om gældssanering i kraft. Betingelserne for at opnå gældssanering lempes, og der skelnes ikke længere mellem gældssanering i og udenfor konkurs- og rekonstruktionsbehandling. Den overordnede og generelle forudsætning for at opnå gældssanering er dog fortsat uændret, idet gældssanering – både før og efter de nye regler – alene […]

Nye retningslinjer for prismarkedsføring

maj 26, 2022
Forbrugerombudsmanden har netop udsendt reviderede retningslinjer for prismarkedsføring. Baggrunden for nye retningslinjer er en ny regulering af kravene til normalpris ift. markedsføring af prisnedsættelser og tilbudskampagner. Retningslinjerne offentliggøres efter forhandlinger med Forbrugerrådet Tænk samt en række erhvervs- og brancheorganisationer, og trådte i kraft den 28. maj 2022. Ændringen findes i ny § 9a i prismærkningsbekendtgørelsen […]

Kommunen slået tilbage til start i ekspropriationssag

marts 24, 2022
En landmand har netop vundet en klagesag ved Planklagenævnet om en ulovlig ekspropriation, der uberettiget var foretaget af Herning Kommune. Kommunen traf den 15. september 2021 beslutning om at tvinge landmanden til at afstå sin ejendom til kommunen for at kunne opføre kommunens egne regnvandsbassiner og anlægge rekreative arealer til offentlige formål. Kommunen havde forinden […]

ENDNU EN CERTIFICERET INSOLVENSADVOKAT HOS INTERLEX ADVOKATER

marts 1, 2022
Advokat Charlotte Graakjær Eriksen er af foreningen Danske Insolvensadvokater optaget som certificeret insolvensadvokat. Charlotte har mere end 13 års erfaring med insolvensret i bred forstand. Gennem årene har Charlotte behandlet et stort antal konkursboer, rådgivet pengeinstitutter om kunder i krise samt bistået nødlidende virksomheder og personer med at tilvejebringe vedvarende løsninger på likviditetsmæssige udfordringer. Certificeringen […]

Nye normalvedtægter i ejerforeningen

januar 17, 2022
Forhold om en ejerforening er reguleret i ejerforeningens vedtægter. Hvis ejerforeningen har vedtaget en særvedtægt, som er tinglyst, er den gældende for foreningen. Hvis der ikke er vedtaget og tinglyst en særvedtægt, er det normalvedtægten, der er gældende. Den 1. januar 2021 blev den hidtidige gældende normalvedtægt ændret med virkning for alle ejerforeninger, stiftet efter […]

OVERDRAGELSE AF EJENDOM TIL FAMILIE

december 15, 2021
Historisk set har man siden 1982 kunnet overdrage fast ejendom til børn til en værdi svarende til den offentlige vurdering +/- 15% ved gave eller arv. Højesteret har i 2016 afsagt en dom som har ændret på denne praksis i forbindelse med overdragelse ved arv, hvis der foreligger særlige omstændigheder, der indikerer, at værdien er […]

Endnu en advokat hos Interlex Advokater med møderet for Højesteret

november 12, 2021
Hos Interlex Advokater har advokat Birgitte Nygaard Christensen opnået møderet for Højesteret efter i en årrække at have procederet sager for landets landsretter og er således klar til – også for landets højeste domstol – at føre især principielle sager mod offentlige myndigheder. Birgitte kan kontaktes på følgende: E-mail: bnc@interlex.dk Tlf. dir.: 87 34 34 […]

Hvordan går et selskab konkurs – og hvem tager initiativet?

november 3, 2021
Af advokat Torben Korsager, Team Insolvens, Interlex Advokater   Indledning Dansk erhvervsliv har dygtigt redet den værste corona-storm af. Mange virksomheder er kommet styrket ud af krisen med vækst og øget indtjening. Da corona for alvor ramte, opstod der frygt for at rigtig mange virksomheder ville gå konkurs. Sådan er det heldigvis ikke gået – […]

NY RETSAFGIFTSLOV – BETYDNINGEN FOR KONKURS- OG FOGEDSAGER

oktober 18, 2021
Ny lov om retsafgifter er netop trådt i kraft den 1. oktober 2021. Loven indeholder en række væsentlige ændringer af reglerne om retsafgift, der har til formål at forenkle reglerne. Bl.a. er de procentbaserede retsafgifter blevet afskaffet og erstattet af faste afgiftssatser.  Dette nyhedsbrev har fokus på ændringerne på insolvensområdet, dvs. i relation til konkurs, […]

Caroline uddannet som certificeret voldgiftsdommer

oktober 6, 2021
Advokat Caroline Louise Ørskov Ganzhorn har nu gennemført voldgiftsdommeruddannelsen og er nu certificeret voldgiftsdommer. Uddannelsen gennemføres primært af advokater med stor proceserfaring, som ønsker at kvalificere sig som voldgiftsdommere. Caroline har erfaring med voldsgiftsager som partsrepræsentant, men vil nu også kunne udmeldes som voldgiftsdommer ved ad hoc voldgift eller ved udmeldelse via voldgiftsinstituttet. Hvis du ønsker […]

Konkursbo kan under visse forudsætninger have en pligt til at fordringsprøve

august 23, 2021
I en højesteretskendelse af 12. april 2021, blev det fastslået, at et konkursbo, under visse forudsætninger, kan blive pålagt at prøve et krav, selvom der ikke udsigt til dividende i boet. Afgørelsen vedrører aftaleforholdet mellem en hoved- og underentreprenør i relation til et byggeprojekt. Underentreprenørens krav mod hovedentreprenøren var sikret i form af en garanti […]

Nyt fra Højesteret: en påanket dom kan danne grundlag for konkursdekrets afsigelse

juni 16, 2021
I en højesteretskendelse af 28. april 2021 fastslog Højesteret, at der gælder en forhåndsformodning for, at en fordring har den fornødne klarhed til at kunne danne grundlag for afsigelse af konkursdekret, når kreditor har fået dom for kravet, selv om dommen er anket. Herefter påhviler det således skyldner at afkræfte denne formodning. Kurator anlagde på […]

INTERLEX Advokater med i Gældstyrelsens Advokatpanel

juni 4, 2021
GÆLDSSTYRELSENS ADVOKATPANEL Gældsstyrelsen har i denne uge offentliggjort den nye liste for styrelsens advokatpanel, som er udvalgt til at påtage sig opgaven som kurator i de sager, hvor det offentlige indgiver konkursbegæring. Partner og advokat Torben Korsager og advokat Charlotte Graakjær Eriksen fra INTERLEX Advokater er nu optaget for en 6-årig periode i Aarhus retskreds. […]

Det selskabsretlige alternativ til konkurslovens omstødelsesregler

maj 28, 2021
Kurator skal ved udførelsen af sit hverv varetage boets interesser i enhver henseende, herunder blandt andet foretage de fornødne skridt til værn mod uberettigede dispositioner. For mange vil dette (med god grund) lede tankerne videre til konkurslovens kapital 8 om omstødelse, der giver kurator adgang til at omstøde forringende og forrykkende dispositioner, f.eks. kreditorbegunstigelser, gaver […]

Har kampen mod vanvidsbilisme også betydning for ansættelsesretlige forhold?

april 16, 2021
Den 31. marts 2021 fik politiet et nyt værktøj i kampen mod vanvidsbilisme. Politiet kan konfiskere biler, der har været brugt til vanvidskørsel uanset, hvem der ejer bilen. Loven har foruden konsekvenser for bilejerne derfor også betydning for leasingselskaber og bilforhandlere. Som arbejdsgiver skal man også være opmærksom på reglerne. Køres der vanvidskørsel i virksomhedens […]

REKONSTRUKTION GØRES BILLIGERE OG LETTERE FOR AT AFVÆRGE KONKURS

marts 25, 2021
Folketinget har den 23. marts 2021 vedtaget et lovforslag, der medfører en række væsentlige ændringer i reglerne om rekonstruktion. Ændringerne forbedrer mulighederne for, at levedygtige virksomheder, der er kommet i økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at gå konkurs.   Covid-19 Lovforslaget er udløst af den nuværende covid-19-situation i Danmark, men er ikke betinget […]

Ændring af boligreguleringsloven – gammel nyhed men forsat meget relevant

marts 25, 2021
Vi oplever, at flere fortsat ikke er fuldt ud bekendt med, hvad det såkaldte ”Blackstone”-indgreb i juli 2020 har medført af ændringer af boligreguleringsloven, herunder navnlig i relation til mulighederne/begrænsningerne for at regulere lejen efter en såkaldt gennemgribende renovering. Da ændringerne fortsat er meget relevante for såvel eksisterende ejere som kommende ejere af udlejningsejendomme, indeholder […]

Nyt vedtaget lovforslag: ved handel af ejendomme med brændeovne fra før 2003, skal køber bekoste udskiftning eller skrotning ved ejerskifte

januar 11, 2021
Som led i den grønne omstilling har et flertal i Folketinget den 3. december 2020 vedtaget et forslag til lovændring i Miljøbeskyttelsesloven, der betyder, at fra 1. april 2021 skal gamle brændeovne fra før 2003 skrottes eller udskiftes med en ny, når der sker ejerskifte. Denne udgift påhviler køberen. Baggrunden for denne ændring er et […]

Fokuspunkter ved Black Friday-tilbud

november 20, 2020
Black Friday, eller Black Week, er de erhvervsdrivendes chance for med slagtilbud at sælge store mængder hurtigt. Efter at have oplevet det gode salg, kan flere erhvervsdrivende se fordelene ved, at tilbuddene fra Black Friday eller Black Week, efterfølgende forlænges  under et andet navn. Spørgsmålet er, hvordan de markedsføringsretlige regler og retningslinjer, kan begrænse mulighederne […]

Mink-krisen: Ny udmelding fra Fødevarestyrelsen – men fortsat stor uklarhed

november 12, 2020
Den 10. november 2020 sendte Fødevarestyrelsen et nyt brev ud til minkavlerne.  Ved brev af 6. blev det meldt ud, at alle mink i landet skal aflives hurtigst muligt; dét ændres der ikke på med brevet af 10. november 2020. Eneste reelle ændring er, at Fødevarestyrelsen oplyser, at regeringen er ved at indhente de fornødne […]

Aflivning af Danmarks minkbestand – dine rettigheder som minkavler

november 9, 2020
Som følge af Covid-19 skal alle mink i Danmark aflives. Baggrunden er, at Statens Serum Institut har fundet en ny muteret coronavirus i mink. Denne mutation vurderes at kunne påvirke effekten af en vaccine samtidig med, at minkfarme øger risikoen for flere virusmutationer. Ud fra et forsigtighedsprincip har regeringen besluttet, at alle danske mink skal […]

Nyt styresignal ændrer praksis for ”A/B-modellen”

oktober 28, 2020
Nyt styresignal ændrer praksis for ”A/B-modellen” Den 27. august 2020 offentliggjorde skattestyrelsen et nyt styresignal som ændrer praksis for værdiansættelse af aktieklasserne i såkaldte A/B-modeller. Praksisændringen indbefatter at man ved værdiansættelse i visse tilfælde skal medregne en gevinstmulighed. Praksisændringen har virkning fra den 28. februar 2021 og hvis man derfor har planer om generationsskifte i […]

INTERLEX Advokater styrker kapitalpartnerkredsen

september 9, 2020
Susanne Buskov Møller bliver fremover en del af kapitalpartnerkredsen i INTERLEX Advokater, der er et moderne erhvervsorienteret advokatfirma med base i Aarhus, men med klienter over hele landet og stærke internationale relationer. INTERLEX Advokater er specialiseret i fire teams: Team Erhverv, Team Fast Ejendom, Team Landbrug og Team Insolvens. Susanne Buskov Møller har været en […]

LOV OM KONTROLPAKKE STILLER KRAV TIL OPBEVARING AF SELSKABSDOKUMENTER

september 1, 2020
Folketinget vedtog den 12. maj 2020 den såkaldte ”kontrolpakke”. Formålet med kontrolpakken er blandt andet at mindske økonomisk kriminalitet begået gennem virksomheder og selskaber. Nærværende artikel vil gøre dig klogere på Erhvervsstyrelsens nye opgave som kontrolmyndighed, den nye opbevaringspligt af selskabsdokumenter og de afledte forpligtelser for selskabets ledelse. Erhvervsstyrelsen som ny kontrolmyndighed I de seneste […]

FORSINKELSE AF BYGGESAGEN GRUNDET CORONAVIRUS, COVID-19

marts 16, 2020
Udbredelsen af Covid-19 kan medføre forsinkelse af igangværende byggeri enten som følge af syge eller hjemsendte/karantæneramte medarbejdere eller som følge af forsinkede materialeleverancer. Herudover kan byggesagen blive standset fra bygherres side grundet risiko for Covid-19. Som udgangspunkt skal man som entreprenør levere sine ydelser i overensstemmelse med aftalen med bygherren til den aftalte tid. Det […]

COVID19/CORONA – KAN VI VARSLE FERIE TIL AFHOLDELSE MED DET SAMME?

marts 16, 2020
Der er rigtig mange spørgsmål, som presser sig på grundet den nuværende situation. Et af de spørgsmål, vi allerede er blevet mødt med mange gange, er: kan vi pålægge vores medarbejdere at holde ferie i denne periode? Det korte svar herpå er efter vores opfattelse; JA! Vores vurdering og holdning er således, at situationen er […]

COVID 19/CORONA TASK FORCE – GRATIS TELEFONRÅDGIVNING

marts 16, 2020
I forlængelse af regeringens udmeldinger ved vi, at mange af vores klienter står med ubesvarede og uafklarede spørgsmål af juridisk, økonomisk og forretningsmæssig karakter, herunder Hvad kan og skal vi gøre som arbejdsgivere? Hvad har det af konsekvenser på aftaler og kontrakter, som jeg har indgået, men som jeg eller mine samarbejdspartnere nu vanskeligt kan […]

CORONA – COVID19

marts 12, 2020
Hos INTERLEX Advokater vil vi gøre vores for at hindre yderligere udbredelse af virussen, og vi følger derfor regeringens opfordring til i videst muligt omfang at lade vores medarbejdere arbejde hjemmefra samt afspadsere og holde ferie. Har du aftalt møde med os indenfor den nærmeste fremtid, vil dette møde i videst muligt omfang i stedet […]

Er dit ejendomsforbehold gyldigt vedtaget?

februar 28, 2020
Er dit ejendomsforbehold gyldigt vedtaget?  I vores arbejde med behandling af konkursboerne oplever vi ofte, at kreditorers ejendomsforbehold ikke er gyldigt vedtaget og derfor ikke har retsvirkning overfor boet. Dette til stor ærgrelse for den pågældende kreditor. I Team Insolvens behandler vi konkursboer i alle størrelser og inden for alle brancher. Vil du være sikker […]

Naboret – Hvor meget skal du finde dig i fra din nabo?

februar 24, 2020
Naboret – Hvor meget skal du finde dig i fra din nabo? Larm, lugt, træer der skygger, overtrædelse af skellet, opførelse af generende bygninger eller andet, er måske hvad du må tåle som nabo. Men hvor går grænsen mellem, hvad vi må tåle som borger i et dynamisk samfund og hvad du ikke skal acceptere? […]

Søren Abildgaard Pedersen, partner og aktiv erhvervsmand fylder 60 år

januar 11, 2020
Søren Abildgaard Pedersen fylder 60 år Lørdag d.11. januar 2020 kan Søren Abildgaard Pedersen fejre sin 60 års fødselsdag. Advokat med møderet for Højesteret og partner i Interlex Advokater. Partner og erfaren advokat Søren Abildgaard Pedersen har altid haft fart på og været særdeles effektiv, hvilket blandt andet illustreres af, at han gennemførte jurastudiet på […]

Opdateret vejledning om Cookies-regler 2019

december 20, 2019
Ny vejledning om Cookies-reglerne på danske hjemmesider En længe ventet opdatering af vejledningen om kravene for at anvende Cookies på danske hjemmesider har set dagens lys. Cookies-reglerne er for mange et irritationsmoment, der involverer pop-up bokse, som skal lukkes når man besøger en ny hjemmeside, og som hjemmesideejer ved man, at det koster tid, penge […]

Ny finanslov påvirker forældrekøb i virksomhedsordning

december 9, 2019
Ny finanslov påvirker forældrekøb i virksomhedsordning Regeringen afskaffer med den nye finanslov muligheden for at anvende virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen ved udlejning af boliger til nærtstående. Forældrekøb i virksomhedsordning Efter de gældende skatteregler er forældres udlejning af bolig til børn, at betegne som erhvervsmæssig virksomhed på lige fod med anden virksomshedsdrift. Dette indebærer derfor, at man […]

EU-støtte i landbrugskonkurs – ny principiel Højesteretsdom

november 28, 2019
EU-støtte i landbrugskonkurs – Ny principiel Højesteretsdom Højesteret fastslår i principiel dom fra 29. oktober 2019, at EU-støtte, der søges af konkursboet, kan anvendes til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift i konkursperioden. Kurator kan dermed fremadrettet – under forudsætning af, at driften fortsættes og denne drift er underskudsgivende – lade EU-støtten tilgå […]

De første nye ejendomsvurderinger

november 1, 2019
De første nye ejendomsvurderinger Fra den 30. oktober 2019 kunne 80.000 boligejere for første gang få et indblik i deres nye ejendomsvurdering. Her kunne det ses om deres bolig på papiret er blevet mere eller mindre værd. I første omgang er ejendomsvurderingerne alene vejledende, og vil fungere som en ”test” af ejendomsvurderingssystemet, som fremover vil […]

Thomas Heintzelmann, Partner og entrepriseretsprofil hos INTERLEX Advokater, runder et skarpt hjørne

oktober 10, 2019
  Thomas Heintzelmann kan i dag fejre sin 50 års fødselsdag, hvoraf han i knap halvdelen af disse har haft juridiske dokumenter mellem hænderne. Han har i mange år beskæftiget sig intensivt med alle aspekter indenfor entrepriseretten, hvor han navnlig bistår entreprenører og rådgivere. I løbet af sin karriere har Thomas Heintzelmann derfor også været […]

EU-direktiv om forebyggende rekonstruktion

september 26, 2019
EU-Rådet har underskrevet EU-direktiv om forebyggende rekonstruktion EU-rådet har d. 6 juni 2019 formelt vedtaget et direktiv, der fastlægger rammene for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance i form af gældssanering og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering. Det overordnede formål med direktivet er at skabe harmonisering af […]

Generationsskiftets nye regler

september 19, 2019
I sommeren 2017 vedtog det tidligere folketing med Venstre ved roret en nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder fra 15 % til 5 % med gradvis indfasning frem mod 2020. Sidenhen er Socialdemokraterne kommet til roret, og de varsler om ændringer, der kan få store økonomiske konsekvenser ved et generationsskifte. Varsling om […]

Ændring i tinglysningsloven

juni 11, 2019
Ændring af tinglysningsloven kan fra 1. juli 2019 både gøre det billigere og mere fleksibelt for boligejere og erhvervsdrivende at udskifte pantebreve. Den nu afgåede regering vedtog sidste år 30 initiativer, med henblik på at forenkle det danske afgiftssystem. Blandt disse initiativer var et forslag om sanering af tinglysningsafgiften, der ville medføre en udvidet adgang […]

Iværksætterselskaber skal afvikles

maj 28, 2019
Lovforslaget der afskaffer iværksætterselskaber (IVS) og nedsætter kapitalkravet til anpartsselskaber (ApS) er nu vedtaget. Iværksætterselskabers afvikling indebærer flere aspekter Vi har tidligere bragt nyheden om, at regeringen havde fremsat lovforslag om afskaffelsen af iværksætterselskaber (IVS’er). Lovforslaget om afskaffelse af VS’er blev som ventet vedtaget, og det betyder, at iværksætterselskaber skal omdannes til Anpartsselskaber, ligesom der […]

Invitation til fødselsdagsreception

april 25, 2019
Vores kollega, partner og konsul Jesper Ørskov Nielsen fylder 50 år. I den anledning inviteres klienter, forretningsforbindelser, kolleger og venner af huset og af Jesper til reception hos INTERLEX Advokater i Pakhusene på Mariane Thomsens Gade 1 C, 8. sal, 8000 Aarhus C. Fredag d. 3. maj 2019 kl. 14.00-17.00   Vi glæder os til […]

Airbnb får regeringen til at stramme udlejningsreglerne

marts 12, 2019
Med etablering af de nye deleøkonomiplatforme f.eks. Airbnb er det i stigende omfang blevet populært at udleje sin helårsbolig, f.eks. i forbindelse med ferie eller i andre situationer, hvor ejeren ikke selv anvender boligen. For at skabe klarhed over hvor længe en ejer må udleje sin helårsbolig til ferie og fritidsformål har regeringen fremsat forslag […]

Regeringen vil sløjfe iværksætterselskaber

marts 6, 2019
Der er på baggrund af en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti fremsat lovforslag om, at selskabsformen iværksætterselskaber (IVS) afskaffes, og at kapitalkravet til anpartsselskaber (ApS) nedsættes fra kr. 50.000 til kr. 40.000. Baggrunden for lovforslaget Da selskabsformen IVS blev introduceret, var formålet at forbedre vilkårene for iværksætteri, ved at sikre at det var muligt […]

Ny kendelse – Entreprenør vinder sag og opnår godtgørelse for nedsat effektivitet

februar 7, 2019
INTERLEX Advokater har ført en voldgiftssag, hvor entreprenøren opnåede en betydelig godtgørelse for nedsat effektivitet som følge af forskydning af entreprisen til vinterhalvåret. En betonentreprenør havde en entreprise på ca. 4 mio. kr., som skulle udføres i sommerhalvåret. Entreprisen blev på grund af omstændigheder, som entreprenøren ikke bar ansvaret for, udsat, hvorefter entreprisen skulle udføres […]

Nyhed: BMG konkurs

januar 30, 2019
Torben Korsager fra INTERLEX Advokater er sammen med Søren Christensen Volder fra Bech-Bruun udpeget til kuratorer for konkursboet efter BMG A/S. Infomøder for de berørte landmænd afholdes i uge 6. Møderne finder sted både i Aarhus og på Sjælland. Kornhandelsvirksomheden Blach & Møller Gruppen A/S erklærede sig mandag d. 28. januar 2019 konkurs og har […]

Er det spam eller reklame?

januar 18, 2019
At afgøre hvad der er lovlige henvendelser og ulovlig spam er ikke altid let at skelne mellem. Nu skal en ny spamvejledning gøre det lettere for virksomhederne at navigere rundt i reglerne, der tager højde for, at markedsføring er rykket over på sociale platforme.  Forbrugerombudsmandens nye vejledning, der udkom i december 2018, afløser den tidligere […]

Skifteretternes tvangsopløsning af selskaber uden nærmere undersøgelser kan blive fortid

januar 17, 2019
Står det til Konkursrådet, skal det ikke længere være muligt at tvangsopløse selskaber uden en nærmere undersøgelse af selskabet udført af enten en likvidator eller kurator. Som praksis er i dag, er der en risiko for, at misbrug af selskaber aldrig kommer for dagens lys Skifteretternes behandling af tvangsopløsningssager  Det følger af selskabslovens regler, at […]

INTERLEX advokat giver ekspertvurdering af ekspropriations-sagen i Vejen

januar 9, 2019
Svineproducenten Martin Lund Madsen har kæmpet en lang kamp mod Vejen Kommune, og afslog for nyligt tilbuddet om erstatning på 2 millioner kroner. I sagen om den omstridte vej i Vejen har Jyllands-Posten bedt INTERLEX advokat Birgitte Nygaard Christensen om en uvildig ekspertvurdering af klagemulighederne. Vores advokat Birgitte Nygaard Christensen har ekspropriation som ét af sine […]

Ny lov vil gøre det lettere at beskytte dit varemærke

december 28, 2018
Den 1. januar 2019 træder en ny varemærkelov i kraft i Danmark. Der er ikke tale om nogen revolution, men en mindre reform for at modernisere systemet, og bringe de danske regler i bedre overensstemmelse med EU-varemærkesystemet. Ændringerne skal bl.a. sikre et effektivt og brugervenligt registreringssystem, som er tilpasset brugernes behov og den teknologiske udvikling.  Gebyrændring […]

Ny kendelse i MgO-sagerne

december 21, 2018
For nyligt blev der afsagt kendelse i den tredje sag vedrørende brugen af MgO-vindspærreplader, og det var advokat og partner Thomas Heintzelmann fra Interlex Advokater, der førte sagen på vegne af bygherre i sagen ved Voldgiftsretten. Afklaring af ansvarspersoner Kendelsen er i tråd med de forudgående kendelser og giver nu endnu en afklaring i forhold […]

Få et skarpt indblik i de nye aftalevilkår for byggeriet

december 5, 2018
”Gennem en tæt dialog på kurset bliver du klar til indføringen af de nye AB18 regler,’’  Thomas Heintzelmann, partner hos INTERLEX Advokater INTERLEX Advokater tilbyder et gratis kursus INTERLEX Advokater tilbyder et gratis kursus i aktuelle emner indenfor byggeriet. På 1½ time gennemgår vi de nye regler, som har relevans for dig som entreprenør, rådgiver, eller med […]

KONKURS KAN KOSTE DIG DINE FERIEFRIDAGE

oktober 10, 2018
Er du funktionær i en virksomhed med røde tal på bundlinjen, skal du ikke vente med at holde dine feriefridage. Nu er konkursboet nemlig berettiget til at nægte økonomisk kompensation for ikke-afholdte feriefridage, selvom det er i direkte modstrid med de ansattes overenskomst. Ansættelsesforhold i konkurssituationen Konkursboet kan kræve, at du som ansat funktionær i […]

DET ER FORDELAGTIGT AT OVERDRAGE EN FORÆLDREKØBSLEJLIGHED INDEN 2019

september 6, 2018
Flere og flere forældre køber lejlighed til deres børn for at sikre dem en god studiebolig. Hvis man ønsker at overdrage lejligheden til børnene, er det fordelagtigt at gøre inden de nye ejendomsvurderinger træder i kraft i 2019 Overdragelse af lejlighed Hvis man ønsker at overdrage lejligheden til børnene har SKAT historisk set accepteret at […]

NYE REGLER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER

juli 9, 2018
Pr. 1. juli 2018 er der trådt nye regler i kraft for andelsboligforeninger, som skal gøre op med uigennemskuelige andelsboligpriser og penge under bordet. Mere robuste andelsboligforeninger Et bredt flertal i folketinget har siden november 2017 arbejdet på en aftale under overskriften ”mere robuste andelsboligforeninger”. Som resultat heraf, er der pr. 1. juli 2018 trådt […]

DE NYE AB REGLER OFFENTLIGGØRES

juni 21, 2018
I dag kl.12.00 er de nye AB regler blevet offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside efter 3 års udvalgsarbejde. De nye regler omfatter Der er udarbejdet og offentliggjort en betænkning nr. 1570 med alle aftaletekster og tilhørende bemærkninger: AB18 ABR18 ABT18 AB18 Forenklet ABR18 Forenklet Appendikser: Appendiks om projektudvikling Appendiks om projektoptimering Appendiks om driftskrav Appendiks om incitamentsbestemmelser […]

NYT KAPITALKRAV TIL AKTIESELSKABER (A/S) OG PARTNERSELSKABER (P/S)

maj 30, 2018
På baggrund af aftalen om Erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 har Folketinget nu vedtaget at sænke kapitalkravet til stiftelse af aktie- og partnerselskaber til DKK 400.000. Kravet til selskabskapitalen er rekordhøj i Danmark Siden 1991 har det været et krav at aktie- og partnerselskaber i Danmark skulle have en selskabskapital på DKK 500.000. Kapitalkravet […]

SEMINAR: FÅ SVAR PÅ ALLE VIGTIGE SPØRGSMÅL VED SALG ELLER KØB AF VIRKSOMHED

maj 16, 2018
Riv en eftermiddag ud af kalenderen og få svar på alle vigtige spørgsmål ved salg eller køb af virksomheder.   Vi inviterer til gratis seminar Vi inviterer sammen med Beierholm, Nordea og Virksomhedsbørsen as ejerledere og beslutningstagere til et gratis seminar om formidling af virksomheder. Seminaret giver deltagerne et grundigt indblik i alle aspekter ved […]

INTERLEX ADVOKATER BISTÅR VED SALG AF STØRRE EJENDOMSPORTEFØLJE I KOLDING

maj 9, 2018
INTERLEX Advokater bistår konsortium med salg af business park. Både sælger og køber er tilfredse med handlen INTERLEX Advokater har bistået sælger med salget af 4 fuldt udlejede kontorejendomme på 21.000 kvm i Kolding. Kontorejendommene er solgt for et større 3-cifret millionbeløb. Sælger er et konsortium af danske investorer. Køber er det svenske ejendomsinvesteringsselskab Niam. Advokat […]

INTERLEX BISTÅR VED SALG AF EN AF LANDETS STØRSTE SVINEGÅRDE

maj 4, 2018
Interlex Advokater’s Team Insolvens har bistået sælger og sælgers pengeinstitut med salget af Hedegaard, der er en af landets største svineejendomme. Både sælger og køber er tilfredse Ejendommen blev efter en turn-around periode udbudt til salg for kr. 185 mio., og der er nu gennemført et salg af ejendommen til både købers og sælgers tilfredshed. […]

EKSPROPRIATION TIL JERNBANESTRÆKNINGEN FRA AARHUS TIL GRENAA

april 20, 2018
Den nye jernbanestrækning fra Aarhus til Grenaa skal fastlægges. Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland afholder møde, hvor du har mulighed for at blive hørt. Møde om ekspropriationen Den 24. og 25. april samt den 8. maj 2018 afholder Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland ekspropriationsforretninger med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på […]

3 GODE RÅD TIL PROJEKTUDVIKLERE

april 17, 2018
Markedet boomer med salg af nyopførte boliger og det er i høj grad sælgers marked. Alligevel opleves processen med godkendelsen ofte lang og besværlig for både køber og sælger, fordi købers advokat ofte har en lang række forbehold i forbindelse med godkendelsen af handlen. Projektudvikler kan med fordel forebygge væsentlige forbehold fra købers advokat ved […]

ETABLERINGEN AF BEDER-BERINGVEJEN. FÅ ET OVERBLIK OVER, HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, HVIS DU STÅR OVER FOR EN EKSPROPRIATION

april 5, 2018
Etableringen af Beder-Beringvejen er en realitet, og linjeføringen er fastlagt lige syd for Mårslet og Tranbjerg. I den forbindelse vil en lang række borgere blive berørt, enten ved at skulle afstå jord til brug for selve vejanlægget eller ved at blive påført gener som følge af vejen.  Afståelse af jorden Afståelsen af jorden til Aarhus […]

FORRETNINGSHEMMELIGHEDER – NY LOV PÅ VEJ

marts 8, 2018
På baggrund af et EU direktiv om forretningshemmeligheder træder en ny lov om forretningshemmeligheder formentlig i kræft den 9. juni 2018. Formålet er, at beskyttelsen og håndteringen af krænkelser skal ensrettes i medlemslande, men hvad betyder ændringerne rent praktisk? Definition af forretningshemmeligheder Et centralt led i ensretningen er en fast definition af, hvad forretningshemmeligheder omfatter. […]

DE NYE AB REGLER ER SENDT TIL HØRING

februar 2, 2018
De nye AB og ABR regler er sendt i høring fredag den 2. februar 2018, hvor der er flere væsentlige ændringer i forhold til de gældende regler. Væsentlige ændringer i AB18 og ABR18 Reglerne i AB18 og ABR18 koordineres og harmoniseres, hvor der bl.a. tages hensyn til de nye samarbejdsformer, herunder delt projektering og andre […]

DE NYE AB REGLER KOMMER I HØRING PÅ FREDAG

januar 31, 2018
De nye AB regler (AB18/ABR18) kommer i høring på fredag. Vi tilbyder gratis kurser i AB18/ABR18 til foråret, når de nye betingelser er endeligt fastlagt. Revideringen er tiltrængt Historisk set er AB-systemet blevet revideret hvert 20. år. Revideringen af de nugældende regler har været tiltrængt, særligt i betragtning af de nye samarbejdsformer i byggeriet. Derfor blev […]

BANEDANMARK PLANLÆGGER NY JERNBANELINJE – FÅ AFKLARET OM DU KAN FÅ FREMRYKKET EKSPROPRIATION?

januar 24, 2018
Der kommer ny hurtig rute fra Aarhus til København. Tanken er, at toget blot skal bruge én time mellem de store byer – Aalborg til Aarhus, Aarhus til Odense, Odense til København og Odense til Esbjerg. For at det kan lade sig gøre, skal der anlægges en ny jernbanelinje mellem Hovedgård og Hasselager, så togene […]

DET ER BLEVET NEMMERE AT OPSIGE LEJERE, SOM IKKE HOLDER DERES AFTALER

januar 17, 2018
Kan man smide en lejer ud, der ikke overholder sin aftale med udlejer? Svaret på det spørgsmål har hidtil været lidt uklart, men en ny afgørelse har gjort livet en anelse mere surt for lejere, der ikke overholder sine aftaler. Udlejers typiske adgang til at ophæve lejemål Ønsker en udlejer at ophæve og udsætte en […]

NY FERIELOV PÅ VEJ – HVAD ÆNDRES OG HVAD BETYDER DET FOR DIG?

januar 10, 2018
Med bredt flertal er Folketinget blevet enige om at ændre ferieloven. Den væsentligste ændring er, at der med den nye Ferielov gøres op med det nuværende forskudte optjeningsprincip og i stedet indføres samtidighedsferie, således nye lønmodtagere har ret til ferie med løn fra ansættelsens start. Loven træder endeligt i kraft til september 2020. Hvad gælder […]

PAS PÅ – VED KØB AF VIRKSOMHED FRA KONKURSBO

januar 5, 2018
Håndtering af medarbejderne er central i bestræbelserne på at sælge en ”going-concern”-virksomhed ud af et konkursbo. En Højesteretsdom fra oktober 2017 betød, at Eniro skal betale 1,3 mio. kr. som løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for uberettiget afskedigelse til en medarbejder, de aldrig selv har haft ansat. Ønsket om hurtig overtagelse Hvis en virksomhed går […]

GUIDE TIL REGISTRERING AF REELLE EJERE

oktober 9, 2017
Fristen for registreringen af virksomheders reelle ejere udløber den 1. december 2017. Manglende registrering inden for fristen kan medføre bøde. Vi har lavet en guide, som hjælper dig sikkert og nemt igennem processen.   Hvem skal registreres? Frem til nu har virksomheder i Erhvervsstyrelsens system skulle registrere de formelle ejere dvs. de direkte ejere, uanset […]

NY LOV OM ÆGTEFÆLLERS ØKONOMISKE FORHOLD ER VEDTAGET

juni 29, 2017
Den ny lov om ægtefællers økonomiske forhold træder i kraft den 1. januar 2018. Her sker der en række ændringer i reguleringen af ægtefællers økonomiske forhold, bl.a. deling af ægtefællers formue, som er vigtige at være opmærksom på. Ændringerne omhandler eksempelvis følgende punkter.  Gaver mellem ægtefæller Gaver mellem ægtefæller – som ligger ud over almindelige […]

Kreditorer kan ifølge ny højesteretsdom få udbetalt et provenu forlods konkursboet, såfremt denne indestår for omkostningerne i omstødelsessager, hvor retssagen vindes.

maj 24, 2017
I et stort antal konkursboer er realiteten desværre ofte, at der ikke er penge i konkursboet til at anlægge retssager i tilfælde, hvor der er foretaget omstødelige dispositioner op til konkuren. Dette medfører, at konkursboet – og dermed kreditorerne – går glip af store summer, som kunne være indgået i konkursmassen til lige fordeling mellem […]

Ny hverdag i Pakhusene på Aarhus Ø

marts 14, 2017
Efter godt to uger i vores nye lokaler i Pakhusene er flyttekasserne pakket ud, de sidste billeder er hængt op og nu glæder vi os bare til at byde dig velkommen. Få her et glimt af vores nye hverdag i Pakhusene på Aarhus Ø sammen med de øvrige virksomheder. Pakhusene på Aarhus Ø Vi har […]

Advokat Torben Korsager nu Certificeret Insolvensadvokat

februar 21, 2017
Advokat Torben Korsager er af foreningen af Danske Insolvensadvokater optaget som Certificeret Insolvensadvokat. Certificeringen bekræfter, at Torben besidder en særlig ekspertise indenfor insolvensrettens område. Ekspertisen er opnået gennem indgående og bredt funderet kendskab til rekonstruktion og konkurs samt gennem faglig uddannelse indenfor insolvensretten. Certificeringen medfører pligt til at behandle sager effektivt og på et højt […]

Landbrug og generationsskifte – advokatbistand til landmænd

februar 21, 2017
Står du foran et generationsskifte, salg eller køb af en landbrugsejendom, er der mange forhold, der kræver grundige overvejelser. Gennemsnitsalderen for en dansk landmand er 62 år, og derfor står dansk landbrug foran et generationsskifte af format. Alt på en landbrugsejendom er i dag planlagt ned i mindste detalje, herunder gød- ningsplaner, markplaner, efterafgrøder m.v., […]

Vi flytter i Pakhusene på Aarhus Ø!

februar 21, 2017
Efter at have drevet advokatvirksomhed fra Strandvejen i årtier, er vi fra mandag den 27. februar at finde i Pakhusene på Mariane Thomsens Gade 1C, 8. 8000 Aarhus C (ved siden af Lighthouse og Isbjerget på Aarhus Ø). Vi får til huse på 7. og 8. etage. Ved ankomst er der adgang til elevator i […]

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk