medarbejdertitl: Advokat

Troels Otte

Troels er advokat i Team Erhverv og rådgiver primært om virksomheders erhvervsforhold, herunder selskabsret, ansættelsesret, virksomhedsoverdragelser samt kontraktforhold.

Troels yder generel rådgivning om selskabers retsforhold, herunder f.eks. etablering af selskaber, udarbejdelse af ansættelseskontrakter til medarbejdere, gennemførelse af generalforsamlinger, kapitalforhøjelser, fusioner og øvrige former for omstruktureringer samt udarbejdelse af ejeraftaler.

Herudover rådgiver Troels desuden om generelle erhvervsretlige problemstillinger, ligesom Troels samtidig beskæftiger sig med retssager og tvistløsning og har erfaring med kontraktkoncipering og inkasso.

Troels sætter en ære i at yde tilgængelig og kvalificeret rådgivning, og det er afgørende for ham at være tilgængelig, når klienterne har brug for det. Troels har samtidig øje for at tilføre en forretningsmæssig værdi for klienterne gennem sin rådgivning.

Birgitte Nygaard Christensen

Birgitte Nygaard Christensen arbejder specialiseret inden for landbrugsretten. Birgittes arbejdsområder omfatter bl.a. miljø- og planlovgivning, naturbeskyttelse, ekspropriation og krydsoverensstemmelse. Birgitte har i den forbindelse stor erfaring med håndtering af sager mod offentlige myndigheder.

Dertil kommer en lang række andre sags typer relateret til Birgittes speciale, herunder skelsager, nabosager og straffesager inden for landbruget.

Birgitte beskæftiger sig i mange sager med mere generelle erhvervsretlige og formueretlige områder, der også i relation til landbrugets forhold bidrager til en perspektiveret rådgivning i forbindelse med fx kontraktretlige og erstatningsretlige problemstillinger. I den sammenhæng har Birgitte tillige stor erfaring med førelse af retssager.

Før Birgitte kastede sig over juraen, arbejdede hun gennem flere år – heraf de fleste i udlandet – i en international koncern. Birgittes praktiske erfaring fra erhvervslivet afspejler sig den dag i dag bl.a. i hendes pragmatiske og målrettede juridiske rådgivning.

Birgitte Nygaard Christensen er medlem af Danske Miljøadvokater samt Danske Landbrugsadvokater

Kristina Fausing Kylkjær

Kristina Fausing Kylkjær er specialiseret inden for personskadeerstatningsretten, som hun har beskæftiget sig med siden 2016.

Kristina beskæftiger sig med alle typer erstatningssager inden for personskade, herunder private erstatningssager, arbejdsskadesager, patientskadesager, voldsoffersager m.v.

Med forståelse for den skaderamtes situation, er det vigtigt for Kristina at udføre et stykke arbejde, som gør en forskel for den enkelte klient. Kristina lægger derfor stor vægt på, at klienterne føler sig trygge igennem hele forløbet. Hun møder klienterne i øjenhøjde og søger at gøre sagen og den relevante jura overskuelig.

Susan Lund Danielsen

Susan Lund Danielsen har flere års erfaring med en bred vifte af insolvensretlige problemstillinger, herunder behandling af konkursboer, omstødelses-, erstatnings- og konkurskarantænesager. Endvidere rådgiver Susan kriseramte personer eller virksomheder og bistår ved forhandling med kreditorer med det formål at tilvejebringe en vedvarende løsning på likviditetsmæssige udfordringer. 

Herudover beskæftiger Susan sig med generel erhvervsret, selskabsret og retssager, og Susan har gennem tiden opbygget solid erfaring med førelse af retssager.

Susan har fokus på at levere grundig og resultatorienteret rådgivning, der skaber værdi for sine klienter.

Sara Maria Grau

Sara Maria Grau er højst specialiseret inden for personskadeerstatningsretten, som hun har beskæftiget sig med siden 2008.

Sara beskæftiger sig med alle typer erstatningssager inden for personskade, herunder private erstatningssager, arbejdsskadesager, patientskadesager, voldsoffersager, sociale sager og sager om sygedagpengeregres.

I det daglige lægger Sara vægt på, at klienterne føler sig trygge. Hun forstår, at hun har med mennesker at gøre, der ofte har det meget svært. Hun møder derfor klienterne i øjenhøjde, og forsøger at få juraen ned på et forståeligt niveau. Herudover betyder det meget for Sara, at hun yder et stykke arbejde, der gør en forskel.

I 2016 blev Sara valgt som bestyrelsesformand i Whiplashforeningen, hvor hun udover selve bestyrelsesarbejdet yder juridisk rådgivning til skaderamte samt holder oplæg og udarbejder juridiske artikler.

Sara er medlem af FEF(Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret) og holder sig løbende opdateret om udviklingen inden for personskadeerstatningsretten.

Jacob Pedersen

Jacob Pedersen er specialiseret inden for tvister mellem borgere og myndigheder, herunder særligt landbrugssager, ekspropriationssager, erstatningssager, sager vedrørende miljø- og planlovgivning og naboretlige sager.

Derudover beskæftiger Jacob sig med førelse af rets- og voldgiftssager inden for bygge- og anlægsarbejder.

Jacob har gennem tiden opbygget et stort og praktisk kendskab til landbrugets arbejdsområder og udfordringer.

I sit daglige virke lægger han vægt på at skabe værdifulde løsninger med et skarpt øje for klientens interesser.

Christian Bruun Homaa

Christian Bruun Homaa bistår klienter med bred erhvervsretlig rådgivning. Christian Bruun Homaa beskæftiger sig primært med opgaver indenfor selskabsret, virksomhedsoverdragelser, udarbejdelse og forhandling af kontrakter og erhvervslejeretlige problemstillinger.

I sit arbejde brænder Christian Bruun Homaa for at levere resultatorienteret rådgivning, og for at skabe størst mulig værdi for sine klienter.

Charlotte Graakjær Eriksen

Charlotte Graakjær Eriksen har gennem mange års erfaring med behandling af konkursboer, i alle størrelser og indenfor alle brancher, opnået en stor teoretisk og praktisk erfaring indenfor insolvensretten. Gennem de senere år har Charlotte også behandlet et stort antal landbrugskonkurser.

Charlotte har stor erfaring med virksomhedsoverdragelser i konkurs, herudover rådgiver Charlotte også købersiden i forbindelse med køb af aktiver og aktiviteter fra et konkursbo eller en nødlidende virksomhed. Ligeledes fører Charlotte retssager indenfor insolvensretlige emner herunder omstødelses-, erstatnings- og konkurskarantænesager.

Charlotte rådgiver kriseramte virksomheder og personer, hvor hendes mål er at hjælpe med at tilvejebringe vedvarende løsninger på opståede likviditetsmæssige udfordringer. Det kan bl.a. bestå i at forhandle med en/flere kreditorer (fx bankforbindelse eller Skat) eller den samlede kreditormasse, som enten kan ske i en udenretlig dialog eller gennem skifteretten (rekonstruktion).

Herudover arbejder Charlotte med selskabsret, herunder rådgivning om omstruktureringer, ligesom hun tilbyder generel erhvervsretlig rådgivning af erhvervsvirksomheder.

I sit daglige arbejde ligger Charlotte vægt på at yde en grundig, hurtig og resultatorienteret rådgivning.

Charlotte Graakjær Eriksen er medlem af Danske Insolvensadvokater og af Gældstyrelsens advokatpanel.

Caroline Louise Ørskov Ganzhorn

Caroline Louise Ørskov Ganzhorn har igennem sine mange år som “landbrugsadvokat” tilegnet sig en omfattende juridisk grundviden, idet landbruget er i berøring med mange retsområder, herunder planlovgivning, miljøret og naboret.

Erhvervsret, herunder selskabsret og kontraktsret er ligeledes juridiske discipliner, hun mestre og håndterer på daglig basis.

Caroline er specialiseret i landbrugets retsforhold og har oparbejdet en stor viden indenfor landbruget generelt og en bred indsigt i de forskellige driftsgrene.

Caroline har igennem især de seneste år ført mange retssager og voldgiftssager, herunder også omfattende sager af principiel karakter.

Caroline har stor erfaring i at styre slagets gang og være tovholder på omfattende og komplicerede sager, idet hun har tilrettelagt og gennemført et stort antal generationsskifter og omstruktureringer af især landbrugsvirksomheder.

Yderligere har hendes mange år som afdelingsleder i tidligere jobs givet hende en robusthed og en stor erfaring i at håndterer mennesker i vanskelige situationer.

Caroline er grundig, analytisk, struktureret og målrettet i hendes arbejde.

Caroline er uddannet certificeret voldgiftsdommer og er en del af Farmbrella Netværket.

Bjarke G. Jochumsen

Bjarke G. Jochumsen beskæftiger sig med erhvervsretten bredt, og herunder særligt med retssager, kontraktret og immaterialret. Bjarke har stor erfaring med civile retssager, og har indtil videre procederet sager for sine klienter i 22 af landets 24 retskredse.

I sit arbejde sætter Bjarke altid klientens interesser over alt andet, og brænder for hurtigt og effektivt at levere det bedst mulige resultat, uanset om det er i retten, ved forhandlingsbordet eller i udarbejdelsen af en kontrakt.

  • 1
  • 2

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk