EU-støtte i landbrugskonkurs – ny principiel Højesteretsdom

november 28, 2019

EU-støtte i landbrugskonkurs – Ny principiel Højesteretsdom

Højesteret fastslår i principiel dom fra 29. oktober 2019, at EU-støtte, der søges af konkursboet, kan anvendes til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift i konkursperioden.

Kurator kan dermed fremadrettet – under forudsætning af, at driften fortsættes og denne drift er underskudsgivende – lade EU-støtten tilgå ejendomspanthaverne over ejendommens driftsregnskab i stedet for at lade støttebeløbet indgå i konkursboet som frie midler.

EU-støtte i konkurssituationen

En landmand kan pantsætte sin landbrugsejendom incl. driftsinventar og driftsmateriel, besætning, gødning, afgrøder og andre frembringelser. EU-støtten er ikke omfattet af panterettighederne i ejendommen.

Det kan dermed udledes,  at EU-støtten, der søges af konkursboet efter dekret, et frit aktiv i konkursboet, som skal fordeles blandt alle boets kreditorer. Ikke kun ejendomspanthaverne. Ligeledes er det dog en kendsgerning, at konkursboet kun kan få udbetalt EU-støtten, såfremt ejendommen drives som en landbrugsejendom i konkursperioden.

Drift af landbrugsvirksomhed ved konkurs

Konkursboet er ofte uden likvide midler, hvorfor driften af landbrugsvirksomheden kun kan opretholdes fordi ejendomspanthaverne finansierer den løbende drift og dertil indestår for et eventuelt driftsunderskud i konkursperioden. Ejendommen bliver så at sige drevet for panthavernes regning i konkursperioden.

Dette sker ofte da den igangværende virksomhed med dyrehold og markdrift giver et bedre provenu i salgs situationen frem for et salg af tomme bygninger.

Som et naturligt led i driften af landbrugsvirksomheden ansøger kurator om EU-støtte, som ofte udgør en ikke ubetydelig indtægt i konkursboet.

I denne kan man spørge: Er det rimeligt, at EU-støtten skal tilgå konkursboet som et frit aktiv når det er panthaverne, der bekoster driften i konkursperioden, og dermed betaler for dyrkning af jorden, der er en forudsætning for at få udbetalt støtten?

Med Højesterets dom af 29. oktober 2019 foreligger der nu en længe ventet afklaring af problemstillingen.

Højesterets dom

En landmand, der drev landbrugsvirksomhed med mælkeproduktion og avl af mælkekvæg, blev den 15. april 2015 taget under konkursbehandling. Kurator fortsatte, efter aftale med marginalpanthaver, driften af landbrugsvirksomheden under konkursen. Det blev aftalt, at marginalpanthaver skulle dække et eventuelt underskud ved den fortsatte drift, mod at EU-støtten skulle indgå i driftsregnskabet.

Kurator ansøgte og fik udbetalt kr. 422,186,- i EU-støtte, som kurator i sin helhed anvendte til delvis dækning af underskuddet ved den fortsatte drift af landbrugsvirksomheden.

EU-støtten tilgik således i sin helhed ejendomspanthaverne over ejendommens driftsregnskab i stedet for at indgå i boet som et frit aktiv. Det var en kreditor og ufyldestgjort panthaver i konkursboet utilfreds med, hvorfor vedkommende gjorde indsigelse mod boregnskabet.

Højesteret kom frem til, at kurator berettiget kan medtage det fulde støttebeløb i ejendommens driftsregnskab til delvis dækning af driftsunderskuddet.

Afgørende for dommens resultat

Højesteret har i sin afgørelse lagt vægt på, at EU-støtten er en driftsrelateret indtægt, som forudsætter en aktiv drift i landbrugsvirksomheden.
Da der ikke var midler i konkursboet til at videreføre driften, kunne kurator kun videreføre driften som følge af panthaverens tilsagn, om at ville dække et eventuelt driftsunderskud.

Højesteret fremhæver specifikt, at EU-støtten, også uden aftale med marginal-panthaver, kan anvendes til delvis dækning af underskuddet på driftsregnskabet.

Afgørelsen er offentliggjort på Højesterets hjemmeside.

Kontakt os gerne for en snak om Jeres muligheder

Har du spørgsmål vedrørende EU-støtte i konkursretlig sammenhæng eller andre konkursretslige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat Charlotte Graakjær Eriksen eller advokat Torben Korsager


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk