Nyt vedtaget lovforslag: ved handel af ejendomme med brændeovne fra før 2003, skal køber bekoste udskiftning eller skrotning ved ejerskifte

januar 11, 2021

Som led i den grønne omstilling har et flertal i Folketinget den 3. december 2020 vedtaget et forslag til lovændring i Miljøbeskyttelsesloven, der betyder, at fra 1. april 2021 skal gamle brændeovne fra før 2003 skrottes eller udskiftes med en ny, når der sker ejerskifte. Denne udgift påhviler køberen.

Baggrunden for denne ændring er et ønske om at mindske partikelforurening i Danmark.

Til dig som køber:

Hvis du efter den 1. april 2021 køber en bolig med en brændeovn eller pejseindsats, som er produceret før 1. januar 2003, vil den nye lovændring forventeligt medføre, at du som køber bliver forpligtet til enten at udskifte eller nedlægge brændeovnen eller pejseindsatsen og selv afholde alle udgifter forbundet dertil.

Ifølge forarbejderne til lovændringen, er det meningen, at der ved ejerskiftet skal oplyses overfor tinglysningsretten, hvorvidt ejendommen indeholder en brændeovn eller pejseindsats, som er fra før eller efter 1. januar 2003. Det skal ifølge forarbejder som udgangspunkt ske senest 12 måneder efter tinglysning af ejerskiftet. Såfremt det oplyses, at anlægget er produceret efter den 1. januar 2003, vil der blive stillet krav om dokumentation herfor, som skal sendes til Miljøstyrelsen. Ved manglende indberetning/dokumentation er der ifølge forarbejderne til lovændringen risiko for, at køber kan ifalde tvangsbøder. Dette er endnu op til miljøministeren at fastsætte regler for.

Baggrunden for, at det er køber der skal bekoste udskiftning eller nedlæggelse er, at ved ejerskifte får køber adkomst til ejendommen, og det vil derfor ikke længere være muligt for sælger at kontrollere, om udskiftning eller nedlæggelse faktisk finder sted.

Det er dog oplagt, at forholdet kan gøres til et selvstændigt forhandlingspunkt mellem sælger og køber.

Der kommer til at være visse undtagelser til denne ordning. Ifølge lovændringens forarbejder, vil f.eks. ejerskifte som følge af hensidden i uskiftet bo og skilsmisse være undtaget. Ligeledes vil visse typer af fyringsanlæg, som har særlig værdi for ejendommen, være undtaget af ordningen, såsom; antikke brændeovne produceret før 1920, kakkelovne m.fl.

Hos Interlex Advokater ser vi frem til at gøre os bekendt med de nærmere regler, som miljøministeren fastsætter på området, nu hvor lovændringen er trådt i kraft pr. 1. januar 2021.

Spørgsmål?

Er du som køber eller sælger i tvivl om, hvorvidt din brændeovn eller pejseindsats vil være omfattet af ordningen, eller hvordan dette bedst håndteres i en salgssituation, står INTERLEX Advokater parat til at være dig behjælpelig.

 

Lars Sundtoft Madsen – Advokat, Partner

E-mail: lsm@interlex.dk

Tlf. dir.: 87 34 34 17


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk