Ny kendelse – Entreprenør vinder sag og opnår godtgørelse for nedsat effektivitet

februar 7, 2019

INTERLEX Advokater har ført en voldgiftssag, hvor entreprenøren opnåede en betydelig godtgørelse for nedsat effektivitet som følge af forskydning af entreprisen til vinterhalvåret.

En betonentreprenør havde en entreprise på ca. 4 mio. kr., som skulle udføres i sommerhalvåret. Entreprisen blev på grund af omstændigheder, som entreprenøren ikke bar ansvaret for, udsat, hvorefter entreprisen skulle udføres i vinterhalvåret. Udførelsesperioden blev forlænget på grund af nedsat effektivitet som følge af det koldere vejr samt længere hærdetider for betonen.

Entreprenørens krav omfattede især forlænget byggeperiode og nedsat effektivitet.

Voldgiftsretten fandt det efter bevisførelsen for bevist, at entreprenøren kunne kræve godtgørelse i medfør af AB 92 § 27, stk. 2, i betydeligt omfang, hvilket blev fastsat skønsmæssigt fra voldgiftsrettens side.

Den samlede godtgørelse udgjorde faktisk over 35 % af den samlede entreprisesum på de ca. 4 mio. kr. vedr. den forlængede byggeperiode og især den nedsatte effektivitet, som i sig selv udgjorde 20 % af entreprisesummen.

Kendelsen viser, at det er muligt at få medhold i de meromkostninger, som en entreprenør bliver påført, når forudsætningerne for udførelse af en entreprise ændres, bl.a. ved en forskydning af entreprisen til vinterhalvåret.

Har du spørgsmål vedrørende den konkrete kendelse eller generelt til problematikken vedrørende entreprenørens godtgørelseskrav, er du velkommen til at kontakte advokat Thomas Heintzelmann, thh@interlex.dk.


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk