OMSTØDELSE AF BETALINGER 

januar 25, 2023

Det er ikke risikofrit at modtage betaling fra en nødlidende kunde, debitor eller anden samarbejdspartner, hvis vedkommende kort tid efter betalingen går konkurs. Konkursloven indeholder en række omstødelsesregler, som giver konkursboet mulighed for at omstøde betaling af gæld under nærmere omstændigheder.

Konkurslovens omstødelsesregler

Så snart en erhvervsdrivende har et faktureret tilgodehavende hos en kunde, debitor eller anden samarbejdspartner opstår der et gældsforhold, hvor der er risiko for omstødelse, hvis der sker betaling og vedkommende efterfølgende går konkurs. 

Jo tættere betalingen sker på konkursen, jo større er risikoen for omstødelse. For at betalingen kan omstødes, stiller omstødelsesreglerne overordnet krav om, at betalingen har været til skade for de øvrige kreditorer og har medført et tab for konkursboet. 

Omstødelsesreglerne er sat i verdenen for at sikre en ligelig behandling af kreditorerne. Det skal ses i sammenhæng med, at konkurs er universalforfølgning, hvor alle kreditorer er samlet under ét for at opnå hel eller delvis fyldestgørelse af sine krav. Det går derfor ikke, at en kreditor umiddelbart før konkursen, f.eks. ved trussel om konkurs, har fremtvunget betaling, og dermed opnår fuld dækning, mens alle øvrige kreditorer må nøjes med en mindre dividende i konkursboet. 

Den tidsmæssige periode med størst omstødelsesrisiko  

Er kreditor ikke nærtstående med skyldner, er der størst risiko for at blive mødt med et omstødelseskrav, hvis betalingen er sket i 3-måneders perioden før fristdagen. Her anvendes konkurslovens § 67, der er den hyppigste anvendte omstødelsesregel ved omstødelse af betalinger.

Fristdag
Fristdagen er typisk den dato, hvor skifteretten modtager en begæring om konkurs. Fristdagen er dermed ikke den dag, hvor skyldneren gik konkurs. 

Nærtstående
Nærtstående er ægtefæller, børn, forældre, søskende og deres ægtefæller samt andre personer, der har stået hinanden særlig nær. Et selskab og en person kan også være nærtstående, hvis personen eller dennes nærtstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabets kapital. Ligeledes kan to selskaber under visse nærmere betingelser være nærtstående  

En betaling i 3-måneders perioden før fristdagen kan kun omstødes, hvis der foreligger en af følgende 3 situationer:  

  • Betalingen er sket med usædvanlige betalingsmidler
  • betalingen er sket før normal betalingstid eller
  • betalingen har afgørende forringet skyldners betalingsevne. 

I alle 3 situationer kan der kun ske omstødelse hvis betalingen ikke fremtrådte som ordinær. Ved vurdering ser man på, om betalingen er sket som led i skyldnerens normale betalingsmønster eller modsat er udløst af konkurstruslen. Betalingen må siges at være udløst af konkurstruslen, hvis betalingen ville være foretaget på anden vis, hvis skyldneren ikke havde befundet sig i økonomiske vanskeligheder.

For skyldners nærtstående kan der ske omstødelse af betalinger i op til 2 år før fristdagen. I det tilfælde skal konkursboet dog som yderligere betingelse bevise, at skyldner var eller blev insolvent på tidspunktet for betalingen.

Omstødelsesrisiko ved tidligere betalinger 

Er en ekstern kreditor, der ikke har nogen nærtstående-relation til skyldner, risikofri hvis betalingen er sket tidligere end 3 måneder før fristdagen? Svaret er desværre nej. 

Der kan tillige ske omstødelse af en betaling af gæld efter konkurslovens § 74, der ikke indeholder en omstødelsesfrist. Denne omstødelsesregel er således ikke begrænset til en bestemt tidsperiode, hvori der kan ske omstødelse. 

Der stilles til gengæld strenge krav for at kunne anvende konkurslovens § 74. Der kan kun ske omstødelse hvis (1) betalingen på utilbørlig måde har begunstiget en kreditor på de øvrige kreditorers bekostning og (2) skyldner var eller ved betalingen blev insolvent. Hertil (3) skal modtager af betalingen have været i ond tro i forhold til betalingens utilbørlighed og skyldners insolvens. 

Konkurslovens § 74 vil f.eks. være anvendelig i de tilfælde, hvor kreditor har modtaget betaling som følge af en trussel om konkurs eller faktisk indgivelse af konkursbegæring på et tidligere tidspunkt end 3 måneder før fristdagen, forudsat skyldner på betalingstidspunkt var insolvent og forblev insolvent frem til konkursen. 

Retsvirkningen af omstødelse

Kan en betaling af gæld omstødes, vil det medføre, at kreditor enten skal fralægge sig sin berigelse, som dog ikke kan overstige konkursboets tab, eller erstatte konkursboets tab. 

Det medfører, at kreditor skal tilbagebetale det omstødte beløb til konkursboet. Kreditor har herefter et krav på skyldneren, som kreditor må anmelde i konkursboet. Hvis der bliver udlodning i konkursboet, vil kreditor modtage dividende på lige fod med boets øvrige kreditorer. 

Kontakt os gerne 

Har man et tilgodehavende hos  en kunde, debitor eller samarbejdspartner, der er på vej i en konkurs, kan det være en fordel at tage fat i en advokat, der vil kunne rådgive om, hvordan man bedst får inddrevet sit tilgodehavende med den mindste risiko for senere at blive mødt med et omstødelseskrav. 

Team Insolvens har mange års erfaring og ekspertise med håndtering af omstødelseskrav, herunder førelse af omstødelsessager og forhandling med kurator forud for anlæg af en omstødelsessag. 

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Torben Korsager eller advokat Charlotte Graakjær Eriksen for en drøftelse. 

INTERLEX Advokater medarbejder

Torben Korsager, Advokat – Partner
tk@interlex.dk 
20 64 01 54

Charlotte Graakjær Eriksen, Advokat
cge@interlex.dk
87 34 34 09
Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk