Nyt fra Højesteret: en påanket dom kan danne grundlag for konkursdekrets afsigelse

juni 16, 2021

I en højesteretskendelse af 28. april 2021 fastslog Højesteret, at der gælder en forhåndsformodning for, at en fordring har den fornødne klarhed til at kunne danne grundlag for afsigelse af konkursdekret, når kreditor har fået dom for kravet, selv om dommen er anket. Herefter påhviler det således skyldner at afkræfte denne formodning.

Kurator anlagde på vegne af et konkursramt selskab sag an mod skyldner om et større omstødelseskrav. Ved byrettens dom blev skyldner dømt til at betale kravet. Herefter ankede skyldner afgørelsen til Vestre Landsret. Vestre Landsret fandt ikke, at der var grundlag for at afvise sagen efter retsplejelovens § 368a. Forinden Vestre Landsret havde truffet afgørelse i den ankede sag, indgav konkursboet konkursbegæring mod skyldner.

Sø- og Handelsrettens skifteret nægtede at fremme konkursbegæringen mod skyldner med den begrundelse, at kravet – uanset byrettens dom – ikke havde den fornødne klarhed til at danne grundlag for afsigelse af konkursdekret. Østre Landsret stadfæstede senere skifterettens afgørelse.

I højesteretskendelse af 28. april 2021 fastslog Højesteret, at der gælder en forhåndsformodning om, at en fordring har tilstrækkelig klarhed til at danne grundlag for en konkurs, når kravet er fastslået ved dom, og at det er skyldner, der herefter skal afkræfte denne forhåndsformodning. Højesteret påpegede derudover, at den omstændighed, at Vestre Landsret ikke afviste kravet i medfør af retsplejelovens § 368a, ikke kunne føre til et andet resultat.

Den nævnte afgørelse er den første højesteretskendelse vedrørende en konkursbegæring, der støttes på en påanket dom. Højesteretskendelsen tager således stilling til et spørgsmål, der tidligere kun har været behandlet ved de danske landsretter, jf. U 1994.103 V, FM 2012.59 Ø og FM 2018.166 Ø.

Kontakt os gerne

Team Insolvens har mange års erfaring inden for behandling af konkursboer samt øvrige insolvensretlige problemstillinger. Har du spørgsmål til nærværende artikel eller andre insolvensretlige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig Jens Hedegaard eller advokat Torben Korsager.

 

INTERLEX Advokater medarbejder

Torben Korsager – Advokat, Partner

E-mail: tk@interlex.dk
Mobil: 20 64 01 54


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk