NYE REGLER OM FOREBYGGENDE REKONSTRUKTION

september 2, 2022

Den 17. juli 2022 er de nye regler i konkursloven om forebyggende rekonstruktion trådt i kraft.  Reglerne implementerer EU’s insolvens- og rekonstruktionsdirektiv og giver mulighed for at indlede en forebyggende rekonstruktion blot der foreligger sandsynlighed for insolvens.

Reglerne giver mulighed for mere enkel, fleksibel og stille rekonstruktionsproces gennem skifteretten. Målet er, at få erhvervsdrivende til at reagere på sine økonomiske problemer på et tidligere tidspunkt og få løst udfordringerne, før den erhvervsdrivende må lukke.  

  

Indledning af en forebyggende rekonstruktion

En forebyggende rekonstruktion kan indledes ved skifteretten, hvis følgende 3 betingelser er opfyldt

  1. skyldner selv indgiver en begæring til skifteretten
  2. skyldner er en fysisk person eller et selskab, der aktuelt driver erhvervsmæssig virksomhed og
  3. der foreligger sandsynlighed for insolvens.

I modsætning til rekonstruktion har den erhvervsdrivende mulighed for at indlede en forebyggende rekonstruktion, blot der foreligger sandsynlighed for insolvens som følge af økonomiske vanskeligheder.

Der kan således opstartes en rekonstruktionsproces før virksomheden bliver insolvent, dvs. før virksomheden ikke længere er i stand til at opfylde sine forpligtelser efterhånden som de forfalder.

Ved vurderingen af, om der foreligger økonomiske vanskeligheder, skal der anlægges en bred fortolkning, som tager hensyn til formålet bag reglerne, som er at redde erhvervsdrivende, som endnu ikke insolvente. Der kan f.eks. lægges vægt på likviditetsvanskeligheder, indskrænkning i virksomhedens kreditfaciliteter, løbende underbalance og ikke uvæsentlige underskud i tidligere regnskaber, indkaldelser til fogedretsmøder og om virksomheden har været nødsaget til at få betalingsfrister eller få henstand med betalingen af gæld.

Det er forventningen, at skifteretten som udgangspunkt vil tillade en forebyggende rekonstruktion indledt uden nærmere prøvelse, hvis virksomheden selv vurderer, at der foreligger sandsynlighed for insolvens.

Der er ikke krav om udmelding af en rekonstruktør ved indledningen af en forebyggende rekonstruktion, medmindre virksomhedens anmoder om et fyldestgørelsesforbud (se nærmere herom nedenfor).

Mindre offentlighed

En indledt forebyggende rekonstruktion skal ikke offentliggøres gennem Statstidende, som vi kender det fra en almindelig rekonstruktion.

En forebyggende rekonstruktionsproces kan derfor iværksættes uden orientering af kreditorerne. Kreditorerne skal først orienteres når og hvis virksomheden fremsætter et rekonstruktionsforslag eller, hvis virksomheden anmoder om fyldestgørelsesforbud.

Virksomheden har dermed mulighed for at gå stille med den forebyggende rekonstruktion i den indledende fase.

Valgfrit fyldestgørelsesforbud

Indledningen af en forebyggende rekonstruktion medfører ikke, at der iværksættes et forbud mod, at kreditorerne kan tvangsfuldbyrde deres krav gennem fogedretten (fyldestgørelsesforbud).

Virksomheden kan dog på ethvert tidspunkt under den forebyggende rekonstruktionsprocedure anmode skifteretten om et fyldestgørelsesforbud og dermed opnå beskyttelse mod kreditorernes fuldbyrdelse ved fogedretten.

Så snart virksomheden anmoder om fyldestgørelsesforbud skal den forebyggende rekonstruktion offentliggøres og kreditorerne orienteres, ligesom der skal udpeges en rekonstruktør, der skal samtykke til alle væsentlige dispositioner. Endelig skal kreditorerne indkaldes til et 4 ugers møde i skifteretten og løbende orienteres om rekonstruktionsprocessen.

Et fyldestgørelsesforbud gælder for alle kreditorer på nær fortrinsstillede lønmodtagerkrav og pantesikrede kreditorer. Det betyder, at et virksomhedspant og et fordringspant ikke berøres af et fyldestgørelsesforbud. En virksomhed kan således fortsat udskille virksomhedspantsatte varer som led i regelmæssig drift, ligesom nye aktiver, som virksomheden erhverver under den forebyggende rekonstruktion, bliver omfattet af virksomhedspantet.

Vær opmærksom på, at et fyldestgørelsesforbud ikke hindrer, at en kreditor kan indlevere og få fremmet en konkursbegæring. En konkurs må i så fald afværges ved, at den erhvervsdrivende indleverer en begæring om (almindelig) rekonstruktion.

Indholdet af rekonstruktionen

En erhvervsdrivende, der er under forebyggende rekonstruktion, kan vælge at fremsætte et rekonstruktionsforslag. Hvis et rekonstruktionsforslag fremsættes, skal kreditorerne orienteres og indkaldes til et møde i skifteretten, hvor der skal afholdes en afstemning om forslaget.

Et rekonstruktionsforslag skal indeholde mindst en af følgende elementer:

  1. en tvangsakkord
  2. en virksomhedsoverdragelse eller
  3. andre tiltag, der er egnet til at afværge virksomhedens insolvens.

Det er en nyskabelse, at en rekonstruktion kan gennemføres ved andre tiltag end en tvangsakkord og/eller en virksomhedsoverdragelse. Andre tiltag, der er egnet til at afværge den erhvervsdrivendes insolvens, kunne f.eks. være en kapitaltilførsel eller gældskonvertering som led i rekonstruktionen. Det bemærkes at det nye element ”andre tiltag” også finder anvendelse under en almindelig rekonstruktion.

Hvis rekonstruktionsforslaget bliver vedtaget på afstemningsmødet binder det kreditorerne. Indeholder forslaget en bestemmelse om tvangsakkord, har det virkning som et retsforlig.

Hvis rekonstruktionsforslaget forkastes på afstemningsmødet ophører den forebyggende rekonstruktion. Det medfører ikke i sig selv, at virksomheden overgår til konkurs, som i en almindelig rekonstruktion.

Den erhvervsdrivende kan herefter anmode om, at overgå til en almindelig rekonstruktion eller vil kunne indgive en konkursbegæring, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Kreditorerne vil have samme muligheder.

Ophør af en forebyggende rekonstruktion

Den erhvervsdrivende kan når som helst anmode skifteretten om, at lade den forebyggende rekonstruktionsbehandling ophøre.

En forebyggende rekonstruktionsbehandling kan maksimalt vare i et år. Skifteretten kan dog også tidligere beslutte, at en forebyggende rekonstruktionsbehandling skal ophøre f.eks. hvis den vurderes udsigtsløs eller den erhvervsdrivende ikke samarbejder.

Kontakt os gerne

Team Insolvens har mange års erfaring og ekspertise med at yde bistand til kriseramte virksomheder og kan bistå med at få gennemført en rekonstruktion gennem skifteretten.

Står din virksomhed i økonomiske vanskeligheder er du meget velkommen til at kontakte advokat Torben Korsager eller advokat Charlotte Graakjær Eriksen for en drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe virksomheden igennem krisen.

 

INTERLEX Advokater medarbejder

Torben Korsager, Advokat – Partner
E-mail: tk@interlex.dk
Mobil: 20 64 01 54

 

Charlotte Graakjær Eriksen, Advokat
E-mail: cge@interlex.dk
Tlf. dir.: 87 34 34 09
Mobil: 40 22 79 37


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk