medarbejdertitl: Partner

Torben Korsager

Torben Korsager er specialiseret i håndtering af insolvenssager på alle niveauer – fra opgørelse af store konkursboer til rekonstruktion af den lille enkeltmandsvirksomhed. Som teamleder i Team Insolvens har Torben ansvaret for, at teamet spænder over alle juridiske aspekter indenfor insolvens. 

Torben yder tillige rådgivning om selskabsret samt køb og salg af erhvervsejendomme.

Torben har et stort fagligt overblik, en kreativ tilgang og en forretningsmæssig forståelse, som gør, at han finder frem til den løsning, der har størst værdi på lang sigt.

Torben er certificeret insolvensadvokat og medlem af Danske Insolvensadvokater og optaget i Gældsstyrelsens Advokatpanel. Skifteretten i Aarhus har udpeget Torben som fast likvidator/kurator i tvangsopløsningssager og som fast medhjælper i gældssaneringssager. 

Thomas Heintzelmann

Thomas Heintzelmann har i mange år beskæftiget sig intensivt med alle aspekter indenfor entrepriseretten og er specialist i at løse problemer med bygge- og anlægsarbejder og forhold indenfor udbudsretten.

Thomas rådgiver klienter i forbindelse med kontraktindgåelse navnlig i fast ejendom og entrepriseforhold og er advokat for entreprenørvirksomheder, bygherrer og tekniske rådgivere. Det er en naturlig del af hans rådgivning at løse tvister med et løsningsorienteret fokus til gavn for klienten.

Thomas har stor procedureerfaring og har ført en lang række sager indenfor entrepriseretten ved Voldgiftsnævnet for Byggeri & Anlæg.

Herudover indgår Thomas som en del af ledelsen af INTERLEX Advokater.

Søren Abildgaard Pedersen

Søren Abildgaard Pedersen arbejder med generel erhvervsrådgivning med hovedvægt på selskabsret, etablering og overdragelse af virksomheder, generationsskifte, selskabsstruktur og kontrakter. Endvidere har Søren igennem mange år beskæftiget sig med overdragelse af fast ejendom, men med hovedvægten på erhvervsejendomme.

Endelig beskæftiger Søren sig med medieret.

Via sit arbejde med og store kendskab til erhvervslivets retsforhold samt store netværk har Søren opbygget en betydelig erfaring i løsning af konflikter og medvirke til, at der findes løsninger, således at konflikter kan undgås.

Søren har med sit store kendskab til erhvervslivets forhold, sin betydelige rådgivningsmæssige erfaring og de bedste forudsætninger for at yde en værdiforøgende rådgivning.

Søren har igennem flere år været benyttet som bestyrelsesmedlem og sidder i dag i flere bestyrelser.

Susanne Buskov Møller

Susanne Buskov Møller har igennem en lang årrække beskæftiget sig med fast ejendom, herunder køb og salg af erhvervs- og boligejendomme, projektudvikling og erhvervslejeret. Susanne har stor erfaring indenfor alle aspekter af fast ejendom og forhold der udspringer heraf, herunder panteret, tinglysning, stiftelse og ændringer i ejer- og grundejerforeninger. Herudover rådgiver Susanne om generationsskifte.

Susanne har stor erfaring indenfor fast ejendom og forhold der udspringer heraf, derunder panteret og tinglysning.

I forbindelse med rådgivning lægger Susanne vægt på, at få en god dialog så beslutningerne træffes på et nøje oplyst grundlag. Susanne er løsningsorienteret, og hun arbejder altid med det mål for øje at få tingene til at gå op i en højere enhed. Det er vigtigt for hende at yde god og forståelig rådgivning.

Susanne er bestyrelsesmedlem i Aarhus Advokatforening.

Susanne er autoriseret bobestyrer ved retten i Aarhus.

Lars Sundtoft Madsen

Lars Sundtoft Madsen beskæftiger sig med et bredt spekter indenfor erhvervsrådgivning, herunder et bredt spekter indenfor erhvervsrådgivning, herunder udarbejdelse af kontrakter, selskabsstiftelse, virksomhedsoverdragelse og omstruktureringer. Endeligt har Lars omfattende erfaring og ekspertise indenfor fast ejendom, hvor Lars rådgiver såvel professionelle investorer som private aktører.

Lars har stor procedureerfaring og har indenfor sine fagområder ført et betydeligt antal retssager for flere instanser.

Lars sætter en ære i at yde kvalificeret rådgivning i øjenhøjde, og det er afgørende for ham, at han med sin rådgivning kan tilføre forretningsmæssig værdi for klienterne.

Jesper Ganzhorn Ørskov

Jesper Ganzhorn Ørskov er teamleder for Team Erhverv, og beskæftiger sig udover almindelig erhvervsret særligt med ansættelsesret, selskabsret, virksomhedsoverdragelser og bestyrelsesarbejde. Herudover arbejder Jesper med rådgivning omkring fast ejendom herunder navnlig om køb og salg af investeringsejendomme.

Jesper har en betydelig erfaring med og indsigt i forretningsmæssige forhold, og involveres derfor ofte i forhandlinger og strategiske overvejelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og generationsskifter.

I sit daglige arbejde lægger Jesper stor vægt på altid at være i øjenhøjde med kunderne, at være tilgængelig og levere en resultatorienteret rådgivning.

Jesper sidder i bestyrelsen for en række selskaber og fonde – oftest som formand eller næstformand – og har et meget stort erhvervs netværk og kendskab til mange dele af dansk erhvervsliv.

I 2016 blev Jesper udnævnt som honorær konsul for Polen, og formidler kontakt mellem danske og polske virksomheder/selskaber.

Herudover indgår Jesper som en del af ledelsen af INTERLEX Advokater.

Jesper Hedegaard

Jesper Hedegaard beskæftiger sig primært med en bred vifte af erhvervsret, herunder selskabsret med selskabsstiftelse, ejeraftale, omstruktureringer m.v. Herudover beskæftiger Jesper sig også med virksomhedsoverdragelser og kontraktudarbejdelse og gennemgang i bred forstand.

I sin rådgivning ligger han vægt på, at der udover de juridiske forhold sker stor hensyntagen til de relevante forretningsmæssige forhold. Jesper arbejder derfor både med de juridiske forhold, men også med de mere forretningsmæssige og strategiske overvejelser i forbindelse med aftaleindgåelse.

Jesper sidder i bestyrelsen for en række selskaber, oftest som formand, har et stort aktivt erhvervsnetværk og kendskab til store dele af det danske erhvervsliv.

Til daglig arbejder han endvidere med erhvervsret og øvrige dele indenfor fast ejendom, herunder køb og salg, hvor hovedvægten ligger på køb og salg af erhvervsejendomme.

Gert Lund

Gert Lund arbejder specialiseret inden for landbrugsretten. Gert beskæftiger sig primært med ekspropriationssager, miljø- og planlovgivning samt øvrige offentligretlige problemstillinger.

Gennem sine mange år som specialiseret landbrugs- og miljøadvokat har Gert opbygget en helt unik praktisk erfaring og teoretisk viden, som altid skinner igennem i Gerts dedikerede og kompetente rådgivning.
Dertil kommer en betydelig procedureerfaring med sager ved både by- og landsretterne, Højesteret, EU-Domstolen samt voldgiftssager.

I sit daglige virke lægger Gert vægt på at holde fokus på enkelhed og forståelighed i sin rådgivning med et altid sagligt og skarpt overblik.

Gert er medlem af Danske Miljøadvokater samt Danske Landbrugsadvokater.


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk