Kreditorrettigheder inden og under konkurs: Hvordan sikrer du din betaling?

juni 1, 2023

Når en virksomhed er i konkurs, kan det have alvorlige konsekvenser for dens kreditorer. De står over for risikoen for at miste de penge, de er berettiget til at modtage. Det er derfor vigtigt at forstå de rettigheder, som kreditor har både før og under konkursen. 

Kreditors rettigheder før konkursen:

Hvis en debitor ikke opfylder sine betalingsforpligtelser – såsom ikke betaler til tiden eller undlader at opfylde aftalte betalingsbetingelser –, kan det være et signal om potentielle økonomiske problemer. I sådanne tilfælde bør kreditor være opmærksom og træffe passende foranstaltninger for at beskytte deres interesser. Dette kan f.eks. være ved:

Pant og sikkerhedsrettigheder: Hvis en kreditor har etableret pant eller sikkerhedsrettigheder i virksomhedens aktiver som sikkerhed for lån eller gæld, har kreditor ret til at realisere disse aktiver for at opnå betaling af sit udestående beløb. Man kan som kreditor også få transport i udestående fordringer eller få tredjemand til at kautionere for betalingen. Det er vigtigt at huske, at såfremt man får pant for gammel gæld, så kan dette muligvis kræves omstødt efter konkurslovens regler. 

Inkassoprocedurer: Kreditor har ret til at forfølge inddrivelse af deres udestående gæld blandt andet gennem fogedretten, eller igennem inkassoprocedurer som f.eks. at sende rykkere, opkrævning af renter og gebyrer i henhold til gældsaftalen.

Ret til at indlede konkurs: En kreditor kan også have ret til at indlede en konkursprocedure mod en virksomhed, hvis denne ikke er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser. Dette kan være et sidste forsøg på at inddrive den udestående gæld. Det bemærkes her, at såfremt man ønsker at indgive en konkursbegæring mod en debitor, så skal man sikre sig, at betingelserne her for er opfyldt. 

Kreditors rettigheder under konkursen:

Når en virksomhed erklæres konkurs, ændrer kreditors rettigheder sig, da der træffes særlige foranstaltninger for at håndtere konkursboet. Nogle af kreditors rettigheder under konkursen inkluderer:

Lige behandling: Alle kreditorer har krav på at blive behandlet lige med de kreditorer, der er i samme klasse som dem selv. ”Klasserne” bliver opdelt efter konkursorden, hvorefter gæld er prioriteret, alt efter om det er gæld, som konkursboet har pådraget sig, om gælden er fortrinsberettiget på anden vis, f.eks. hvis det er et lønmodtagerkrav, eller hvorvidt det er et simpelt krav. 

Anmeldelse af krav: Kreditor skal anmelde deres krav i konkursboet. Kreditorerne skal i denne forbindelse sikre sig, at kravet er tilstrækkeligt dokumenteret. Såfremt kravet er et massekrav – hvilket er gæld, som konkursboet har pådraget sig under behandling af konkursboet –, lønmodtagerkrav eller andre krav end simple, så er det en god ide for kreditorerne at angive dette ved anmeldelsen. 

Orientering i kreditorinformationerne: Kurator er forpligtet til at fremsende kreditorinformationer, som løbende opridser, hvad kurator har foretaget sig i forbindelse med bobehandlingen, på denne måde kan kreditorerne få indsigt i aktiver og passiver for at skønne, om de får hel eller delvis dækning. 

Kuratorvalg: Kreditorerne kan efter konkurslovens § 108 begærer kuratorvalg inden for 3 uger efter bekendtgørelsen om konkursen. På denne måde kan kreditorerne få indflydelse på, hvem der behandler konkursboet. 

Kreditors rettigheder spiller en afgørende rolle i konkursprocessen og er afgørende for at beskytte kreditors økonomiske interesser. Før konkursen har kreditor mulighed for at indlede inkassoprocedurer, håndhæve pant og sikkerhedsrettigheder samt indlede konkursprocedurer. Under konkursen har kreditor ret til at anmelde krav, overvåge kurators handlinger i kreditorinformationerne og anmode om kuratorvalg. 

For at maksimere kreditorernes chancer for at inddrive gæld er det vigtigt, at kreditor er opmærksomme på deres rettigheder og handler i overensstemmelse hermed. Samtidig er det også vigtigt at søge juridisk rådgivning for at sikre en korrekt forståelse af gældende lovbestemmelser og procedurer i forbindelse med konkurs.

INTERLEX Advokater medarbejder

Torben Korsager, Advokat – Partner
tk@interlex.dk 
20 64 01 54

Kirsten Glent Abildgaard – Advokatfuldmægtig
kga@interlex.dk
Tlf. dir: 87 34 34 22
Mobil: 60 83 93 34


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk