Krav til arbejdsgiveres registrering af medarbejderes arbejdstid – og en pragmatisk compliance-løsning

november 15, 2023

Krav om arbejdsgiveres registrering af deres medarbejderes arbejdstid bliver en realitet per 1. juli 2024, hvis Folketinget vedtager det nyligt fremsatte lovforslag om ændring af arbejdstidsloven. 


Pligt til Registrering

Lovforslaget indebærer øvrige ændringer af arbejdstidsloven, men den ændring, der rammer arbejdsgiverne bredt, er den ny pligt for arbejdsgivere til at indføre et system, der muliggør registrering af den enkelte medarbejders daglige arbejdstid.

Ændringsforslaget er aktualiseret af den såkaldte ”Deutsche Bank-sag”, hvor EU-Domstolen fastslog, at medlemsstaterne skal pålægge arbejdsgivere at indføre ”et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid”.


Hvad skal arbejdsgiverne gøre nu?

Erindring om tung GDPR-implementering og senest NIS-2 m.v. har ledt til flere klienters spørgsmål om, hvorvidt de nu står over for en tilsvarende omfattende opgave. Til det er svaret ”nej”. 

Det er vores opfattelse, at registreringspligten, og herunder kravet om at medarbejderne skal kunne tilgå egne oplysninger i registreringssystemet, for mange virksomheders vedkommende kan løses relativt ressourceneutralt gennem anvendelse af virksomhedens eksisterende systemer eller ved et simpelt Excel set-up. Det står nemlig arbejdsgiverne frit for, hvordan de vil indrette et ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt” arbejdstidsregistreringssystem, naturligvis med respekt for GDPR-reglerne.  

Lovforslaget indebærer i øvrigt en mulighed for at undtage visse medarbejdertyper (de såkaldte ”selvtilrettelæggere”) fra reglerne om registreringspligt. Hvis en medarbejder undtages fra reglerne, skal det fremgå af den pågældende medarbejders ansættelseskontrakt. 


INTERLEX Advokater

INTERLEX Advokater følger lovprocessen og vil orientere om implementeringen af de nye regler – og vi vil naturligvis gerne være behjælpelige med en hurtig og operationel løsning på din virksomheds opfyldelse af det (forventeligt) nye krav til registrering af jeres medarbejderes arbejdstid.

Lars Sundtoft Madsen – Advokat, Partner
lsm@interlex.dk
Tlf. dir.: 87 34 34 17

Anne Diness – Advokat, Partner
adi@interlex.dk
Tlf. dir.: 87 34 34 16


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk