Konkursbo kan under visse forudsætninger have en pligt til at fordringsprøve

august 23, 2021

I en højesteretskendelse af 12. april 2021, blev det fastslået, at et konkursbo, under visse forudsætninger, kan blive pålagt at prøve et krav, selvom der ikke udsigt til dividende i boet.

Afgørelsen vedrører aftaleforholdet mellem en hoved- og underentreprenør i relation til et byggeprojekt. Underentreprenørens krav mod hovedentreprenøren var sikret i form af en garanti udstedt af en sparekasse. Det fremgik af garantiens vilkår, at der kunne ske udbetaling, hvis der forelå samtykke fra hovedentreprenøren, ved at der forelå et endeligt forlig, en retsafgørelse, eller anden bindende afgørelse mellem parterne.

Hovedentreprenøren gik konkurs, og underentreprenøren anmeldte sit krav i konkursboet og anmodede samtidig kurator om at fordringsprøve kravet for derved, at kunne dokumentere kravets beståen. Kurator afslog at prøve kravet med henvisning til, at der ikke var udsigt til dividende.

Højesteret fandt i sagen, at kurator ikke var berettiget til at afvise at fordringsprøve kravet, og henviste i den sammenhæng til 3 konkrete forhold:

  • at underentreprenøren som følge af udbetalingsvilkåret, havde en væsentlig interesse i, at der blev foretaget en prøvelse,
  • at det måtte antages, at konkursboet havde oplysninger, som det kunne være nødvendigt at inddrage ved opgørelsen af kravet, og
  • at underentreprenøren havde tilbudt at betale og stille sikkerhed for konkursboets omkostninger ved en prøvelse af det anmeldte krav.

Højesteret fandt på den baggrund, at der skulle ske prøvelse af det anmeldte krav, og afgørelsen åbner således op for, at man som kreditor kan få sit krav fordringsprøvet, hvis man ellers stiller sikkerhed for konkursboets omkostninger og har en konkret væsentlig interesse heri.

Kontakt os gerne

Team Insolvens har mange års erfaring inden for behandling af konkursboer samt øvrige insolvensretlige problemstillinger. Har du spørgsmål til nærværende artikel eller andre insolvensretlige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig Jens Hedegaard eller advokat Torben Korsager.

 

INTERLEX Advokater medarbejder

Torben Korsager – Advokat, Partner

E-mail: tk@interlex.dk
Mobil: 20 64 01 54


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk