Kommunen slået tilbage til start i ekspropriationssag

marts 24, 2022

En landmand har netop vundet en klagesag ved Planklagenævnet om en ulovlig ekspropriation, der uberettiget var foretaget af Herning Kommune.

Kommunen traf den 15. september 2021 beslutning om at tvinge landmanden til at afstå sin ejendom til kommunen for at kunne opføre kommunens egne regnvandsbassiner og anlægge rekreative arealer til offentlige formål.

Kommunen havde forinden vedtaget en lokalplan, der udlagde arealerne til de nævnte offentlige formål.

Landmanden protesterede imod at tvangsafstå sine jordarealer og besluttede at indbringe sagen for Planklagenævnet.

Et enstemmigt klagenævn underkendte ekspropriationen, der var behæftet med væsentlige mangler og fejl.

Konsekvenserne heraf er, at kommunen ikke har ret til at tvinge landmanden til at afstå sin ejendom på baggrund af lokalplanen, og landmanden har fortsat ejerskabet og rådigheden over arealerne.

Vores advokat Jacob Pedersen er fuldt ud enig i sagens udfald og tilføjer, at der er tale om en principiel sag, der fremadrettet vil stille kommuner til ansvar for deres ekspropriationer.

Planlovens hjemmel til ekspropriation skal fortolkes i overensstemmelse med grundlovens § 73, hvorefter ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom uden hvor almenvellet kræver det.

I denne sag var ekspropriationen ulovlig, idet (1) lokalplanen var uklar, (2) kommunen havde ikke sikret sig at indhente de nødvendige tilladelser til anlæggene samt (3) ekspropriationen omfattede et større areal end nødvendigt.

Det er vigtigt at borgere og virksomheder ydes rådgivning i forbindelse med ekspropriation, idet de ellers risikerer at fortabe deres rettigheder til at gøre indsigelser.

Du kan læse hele Planklagenævnets afgørelse her

Hvis du er i tvivl om dine klagemuligheder over for offentlige myndigheder, er du meget velkommen til at kontakte advokat Jacob Pedersen på jp@interlex.dk eller tlf. 81 40 66 70.

 

Jacob Pedersen – Advokat
E-mail: jp@interlex.dk
Tlf. dir.: 87 34 42 24
Mobil: 81 40 66 70


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk